FÓRUM sociální politiky – 2/2007

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2007

Vážení čtenáři,

velice nás potěšila kladná odezva na informaci o vzniku našeho časopisu i důvěra a rychlost, s níž jste si ho začali objednávat. Doufáme, že první číslo alespoň zčásti splnilo Vaše očekávání. Při práci na dalším jsme si byli vědomi, k čemu nás Vaše očekávání zavazuje, a věříme, že se to projevilo na jeho obsahové náplni.

[...]

Aleš Kroupa
zástupce ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Odpovídají sociální služby v ČR současným evropským trendům?

10.10.2007

Ladislav Průša

Prodlužování lidského věku, přenášení požadavku na životní standard v produktivním věku i do období, kdy je člověk postupně stále závislejší na pomoci jiné osoby, a z toho vyplývající nákladnost kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci vedly a nadále vedou k hledání nových cest a možností transformace systému sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice

10.10.2007

Miroslava Rákoczyová

Proces sociálního začleňování se v průběhu posledních let stal pevnou součástí evropské sociální agendy, která doplňuje iniciativy Lisabonské strategie v oblasti hospodářství a zaměstnanosti. Jeho cílem je přispět výrazným způsobem k redukci chudoby a sociálního vyloučení, posílit sociální kohezi a tím zajistit, aby se zvyšování zaměstnanosti a hospodářský růst promítaly také do sociálního rozvoje členských zemí. Úsilí o prosazení mainstreamingu je součástí evropské strategie sociálního začleňování od samého počátku jejího vývoje.

Continue reading

Číst článek

Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce

10.10.2007

Olga Nešporová

Od druhé poloviny 20. století až do dnešních dnů došlo k signifikantním proměnám jak v uspořádání a funkci rodiny, tak i k s tím souvisejícím změnám v naplňování rodičovství. Jednalo se především o posun od tradiční (patriarchální) k moderní či postmoderní rodině, snížení významu širší rodiny a posílení rodin nukleárních, rodin neúplných, znovusložených i rozšíření soužití bez manželství [viz Možný 2003]. Pokusím se stručně nastínit, jakým způsobem se měnil obsah mateřství a otcovství a předvést, jak je vnímán dnes. Využiji přitom jednak poznatky jiných autorů, jednak data rozsáhlého výzkumu Generations and Gender Survey (GGS). Sběr dat v rámci šetření GGS proběhl v roce 2005 (únor až září). Datový soubor zahrnuje 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18−79 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostním stratifikovaným výběrem, oporou výběru bylo Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Českou část mezinárodního projektu realizovaly instituce VÚPSV, PřF UK a SC&C.

Continue reading

Číst článek

Výměna dobrých zkušeností a další nástroje Evropské strategie zaměstnanosti

10.10.2007

Martin Karlík

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) slaví desáté výročí své existence. Za deset let se podařilo dosáhnout významných úspěchů, přestože jsou k dispozici pouze omezené prostředky, jak ovlivňovat národní politiky zaměstnanosti. Jak se však ukazuje, tyto prostředky – společné stanovování cílů a priorit, hodnocení a srovnávání pokroku v jednotlivých členských státech a v neposlední řadě podpora výměny příkladů dobré praxe – jsou často účinnější než přímé řízení prostřednictvím právně závazných předpisů.

Continue reading

Číst článek

Evropské fondy – příležitost nebo hrozba?

10.10.2007

Jan Dolínek

Následující příspěvek je shrnutím zkušeností autora s přípravou a realizací projektů uskutečněných s finanční podporou z prostředků Evropské unie. Jeho název je parafrází částí SWOT analýzy, tj. příležitosti a hrozby, protože podle názoru autora dokonale vystihují situaci v čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Aby svému zamyšlení dal nějakou jednoduchou a srozumitelnou formu, rozhodl se hlavní asociace, které ho v kontextu „sociální práce“ versus „evropské fondy“ napadají, abecedně seřadit.

Continue reading

Číst článek

Intragenerační a mezigenerační sdružování seniorů

10.10.2007

Martina Hasalíková

Hlubší rozbor intrageneračních a mezigeneračních forem a způsobů sdružování seniorů přináší informace, které umožňují poznat jejich každodenní život. Praktická znalost jejich sociopreferenčních orientací, tedy forem a způsobů sdružování, umožňuje lépe porozumět jemnému předivu vztahů, kterými jsou vzájemné kontakty realizovány. Senioři navazují vztahy nejen se členy vlastní generace, ale také i k rodinným příslušníkům a dalším důležitým osobám, které je obklopují. Při jejich zkoumání se pracuje s tak fragilními pojmy, jako jsou „důvěra“, „blízkost“ nebo „přátelství“, ale ani to by nemělo být limitujícím faktorem pro existenci dosud tak sporých informací o oblasti sdružování seniorů. Na nedostatek informací z oblasti seniorských sociopreferenčních orientací upozorňují sociologové již od konce šedesátých let minulého století.

Continue reading

Číst článek

Jak se žije seniorům v Českých Budějovicích

10.10.2007

Blažena Frcalová

Senioři jsou skupinou obyvatel, která má ve společnosti specifické postavení. Jedná se o skupinu relativně početnou – v Českých Budějovicích tvoří občané ve věku 60 a více let 20 % populace. Svaz důchodců (SD) chtěl za pomoci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity získat určitou představu o jejich situaci, potřebách a zájmech, a to pro účely činnosti svazu i pro další potřeby.

Continue reading

Číst článek

Konference o plánování sociálních služeb

10.10.2007

Dne 27. srpna 2007 byl oficiálně ukončen dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a realizátorů stejnojmenné veřejné zakázky ve složení organizací Komunitní plánování, o. p. s., Centrum pro komunitní práci, Domov sv. Anežky, o. p. s. a Katedra antropologie Filosofické fakulty ZČU v Plzni se uskutečnila závěrečná celostátní konference projektu pod názvem „Další podpora plánování sociálních služeb v České republice“. Konference se účastnilo celkem 146 lidí ze všech krajů ČR, zejména z řad zástupců zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a odborníků, kteří se plánováním sociálních služeb zabývají. Vzhledem k aktuálnosti tematiky přinášíme stručnou informaci o jejím obsahovém zaměření.

Continue reading

Číst článek

Z výsledků výzkumu

10.10.2007

V roce 2006 byla činnost VÚPSV zaměřena na řešení aktuálních otázek transformace sociálního systému v ČR. Jednotlivé výzkumné studie byly soustředěny do ucelených projektů souhrnného charakteru, které bychom vám rádi tímto představili.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.