Intragenerační a mezigenerační sdružování seniorů

Martina Hasalíková

Hlubší rozbor intrageneračních a mezigeneračních forem a způsobů sdružování seniorů přináší informace, které umožňují poznat jejich každodenní život. Praktická znalost jejich sociopreferenčních orientací, tedy forem a způsobů sdružování, umožňuje lépe porozumět jemnému předivu vztahů, kterými jsou vzájemné kontakty realizovány. Senioři navazují vztahy nejen se členy vlastní generace, ale také i k rodinným příslušníkům a dalším důležitým osobám, které je obklopují. Při jejich zkoumání se pracuje s tak fragilními pojmy, jako jsou „důvěra“, „blízkost“ nebo „přátelství“, ale ani to by nemělo být limitujícím faktorem pro existenci dosud tak sporých informací o oblasti sdružování seniorů. Na nedostatek informací z oblasti seniorských sociopreferenčních orientací upozorňují sociologové již od konce šedesátých let minulého století.

Hasalíková, Martina, Intragenerační a mezigenerační sdružování seniorů. FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .