Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce

Olga Nešporová

Od druhé poloviny 20. století až do dnešních dnů došlo k signifikantním proměnám jak v uspořádání a funkci rodiny, tak i k s tím souvisejícím změnám v naplňování rodičovství. Jednalo se především o posun od tradiční (patriarchální) k moderní či postmoderní rodině, snížení významu širší rodiny a posílení rodin nukleárních, rodin neúplných, znovusložených i rozšíření soužití bez manželství [viz Možný 2003]. Pokusím se stručně nastínit, jakým způsobem se měnil obsah mateřství a otcovství a předvést, jak je vnímán dnes. Využiji přitom jednak poznatky jiných autorů, jednak data rozsáhlého výzkumu Generations and Gender Survey (GGS). Sběr dat v rámci šetření GGS proběhl v roce 2005 (únor až září). Datový soubor zahrnuje 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18−79 let, kteří byli vybráni pravděpodobnostním stratifikovaným výběrem, oporou výběru bylo Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Českou část mezinárodního projektu realizovaly instituce VÚPSV, PřF UK a SC&C.

Nešporová, Olga, Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce. FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .