FÓRUM sociální politiky – 1/2008

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2008

Vážení čtenáři,

přestože se Vám náš časopis dostává do rukou až v druhé polovině února, je to pro jeho tvůrce první příležitost popřát Vám vše nejlepší v roce 2008. Dnes otvíráte první číslo druhého ročníku našeho časopisu. Snahou redakční rady i redakce je přinášet Vám jak kvalitní tematicky zaměřené recenzované články v rubrice Stati a studie, tak i co nejširší škálu příspěvků nepodléhajících recenznímu řízení, avšak odrážejících aktuální dění v sociální oblasti v ostatních rubrikách. Vaše pozitivní ohlasy jsou pro nás závazkem k další práci.

[...]

Ladislav Průša
ředitel VÚPSV, v. v. i.

Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva

11.2.2008

Igor Tomeš

Stojíme před hlubokými sociálními reformami, které byly stydlivě zahájeny několika parametrickými změnami. Reformovat by se mělo nejen hmotné právo, ale i procesy realizace a náklady na správu. Jednou z možností, jak snížit výdaje veřejných rozpočtů, je postupné snižování počtu zaměstnanců správních orgánů zjednodušováním jejich agend, což povede k poklesu nákladů na veřejnou správu. V českých podmínkách k tomu patří i snižování nákladů na výběr veřejných daní a příspěvků mandatorního zdravotního a sociálního pojištění. Je to cesta, kterou se již vydalo několik evropských států.

Continue reading

Číst článek

Solidarita, ekvivalence a příjmová nerovnost v českém sociálním systému

11.2.2008

Michal Lapáček

Problematika příjmové nerovnosti a s ní související funkčnosti sociálních systémů je palčivým problémem takřka všech demokratických zemí. Následující článek si klade za cíl přinést logický přehled o rozdělení příjmů v České republice společně s posouzením redistribučních procesů spojených s fungováním hlavních částí českého sociálního systému.

Continue reading

Číst článek

Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce

11.2.2008

Jaromíra Kotíková

Současný demografický vývoj, nákladné důchodové systémy, nedostatek pracovní síly, to vše vedlo většinu zemí Evropské unie k hledání cest, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života. V souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti začaly vlády členských států vytvářet aktivní politiku zaměstnanosti zaměřenou na
starší pracovníky (Lisabon 2000). Vedle důchodové reformy, která sama o sobě ke zvýšení zaměstnanosti starších osob nestačí, je nejvíce pozornosti věnováno odměňování pracovníků, celoživotnímu vzdělávání, pracovním podmínkám a změně pohledu společnosti na problematiku stárnutí. Je však zapotřebí zdůraznit, že základní – a velmi významnou podmínkou úspěšné realizace všech navrhovaných opatření a podpory růstu míry zaměstnanosti – je výkonnost ekonomiky. Bez dostatečného hospodářského růstu lze jen těžko předpokládat úspěšné zvládnutí problémů ekonomiky dané země.

Continue reading

Číst článek

Volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků

11.2.2008

Michal Meduna

Od 1. května 2004 může české státní příslušníky hřát skutečnost, že kromě českého občanství mají i občanství Evropské unie, které bylo zavedeno jako společné občanství pro státní příslušníky všech členských zemí k upevnění ochrany jejich práv a zájmů. Vytvořením konceptu evropského občanství přinesla Maastrichtská smlouva v listopadu 1992 odklon od ekonomického nazírání na princip volného pohybu osob (Carrera, 2005).

Continue reading

Číst článek

Jihočeský projekt vzdělávání o problematice dětí a mládeže

11.2.2008

Vilém Kahoun, Radka Prokešová

Začátkem roku 2006 vznikl na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projekt „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže“ spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Cílem realizačního týmu, složeného z vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe a zástupce krajského úřadu, bylo využít svých znalostí a zkušeností ve prospěch dalšího zvýšení celkové úrovně sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a děti. Ukončení projektu plánovaného na dobu 24 měsíců je stanoveno na březen 2008.

Continue reading

Číst článek

Žadatelé o azyl a možnosti jejich zaměstnávání

11.2.2008

Milada Horáková

Restriktivní politiky zavedené v Evropě v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století s cílem snížit ekonomické migrace vedly k přelivu masy potenciálních pracovních migrantů do kategorie žadatelů o azyl. Žádost o azyl se stala v mnoha zemích vstupní bránou na trh práce a ztratila svůj primární cíl, kterým je ochrana před pronásledováním. Počet žadatelů o azyl ve světě dramaticky rostl. V průběhu let 1980-2004 bylo podáno v 38 průmyslových zemích světa okolo 10 mil. žádostí o azyl1. Dotčené země přijaly politiky2, které vedly k postupnému snižování neoprávněných žádostí a tím i k celkovému snížení počtu žadatelů o azyl. Nejčastější destinací žadatelů o azyl byly země OECD.

Continue reading

Číst článek

Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží

11.2.2008

Olga Bičáková

Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) jsou neopominutelnými subjekty činnými na trhu práce. Podílejí se na vytváření státní politiky zaměstnanosti, jejíž významnou součástí je zabezpečování práva fyzických osob na zaměstnání a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí. Aby mohly úřady práce úspěšně plnit zákonem stanovené úkoly, je nezbytné i plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, zejména hlášení volných pracovních míst úřadům práce a ohlašování vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Poslední povinnost nabývá na významu s rostoucím podílem cizinců na českém trhu práce.

Continue reading

Číst článek

Plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

11.2.2008

Martin Scháněl

Začátek plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji spadá do roku 2002. S podporou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Miloslava Plasse jsme tehdy kontaktovali starosty jednotlivých měst kraje prostřednictvím okresních shromáždění bývalých okresních úřadů. Cílem bylo vytvořit plán sociálních služeb kraje; jako ideální se nám zdála metoda komunitního plánování.

Continue reading

Číst článek

Nejčastější otázky týkající se volby čerpání rodičovského příspěvku

11.2.2008

Antonín Závitkovský

Od počátku roku 2008 platí nová právní úprava čerpání rodičovského příspěvku, která umožňuje, aby se rodič, který pečuje o malé dítě, mohl rozhodnout, kterou ze tří možností délky čerpání (pokud nepečuje o dítě dlouhodobě zdravotně či dlouhodobě těžce zdravotně postižené) a tím i jakou výši příspěvku bude pobírat. Nejčastější dotazy na toto téma souvisejí s poskytováním peněžité pomoci v mateřství.

Continue reading

Číst článek

Seminář na téma Gender v managementu

11.2.2008

Seminář o průběžných výsledcích projektu „Gender v managementu“, který je součástí programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Moderní společnost a její proměny“, pořádal 6. 2. 2008 Klub manažerek České manažerské asociace ve spolupráci s VÚPSV.

Continue reading

Číst článek

Několik úvah nad současnými světovými trendy ve vývoji sociálního zabezpečení

11.2.2008

Vladimír Rys

Koncem minulého století došlo k hlubokým změnám v hospodářském životě globální světové společnosti. Zatímco demokratické země založené na kapitalistickém tržním hospodářství prožívaly opakující se krize v důsledku prudkých výkyvů v dodávce a cenách ropy, politické režimy v zemích tzv. plánovaného hospodářství se nedokázaly přizpůsobit novým hospodářským a sociálním podmínkám, ztratily zbytek politické podpory obyvatelstva a zhroutily se uprostřed vážných sociálních otřesů. Současně se dal do pohybu rychlý globalizační proces, doprovázený revolucí v oblasti komunikačních technologií a nesený vlnou univerzálního šíření lidských práv.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.