FÓRUM sociální politiky – 2/2008

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2008

Vážení čtenáři,

máte před sebou již druhé číslo druhého ročníku našeho časopisu, v němž jsme se pokusili o větší obsahovou a žánrovou pestrost a rozšířili ho o přílohu, v níž přibližujeme výsledky výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i., v roce 2007.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z nitroorganizační perspektivy

8.4.2008

Pavel Horák, Václav Kulhavý

Od konce 80. let minulého století je možné identifikovat v evropských i mimoevropských zemích velké množství vládních reforem, které se snaží o zavedení nových způsobů organizace a řízení ve veřejné a sociální politice v duchu idejí tzv. „new governance“. Cílem autorů je předložit ucelené poznatky o tématu zkoumání cílů veřejných programů ve veřejné a sociální politice, které jsou v praxi realizovány státními i nestátními subjekty na lokální úrovni. Jde totiž o oblasti, kde dochází k jejich klíčovým změnám. Pokusili se identifikovat typy cílů u veřejných programů a organizací, které je realizují, a typy změn těchto cílů a následně je vysvětlit.

Continue reading

Číst článek

Některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému

8.4.2008

Štěpánka Pollnerová

Obecným otázkám solidarity a ekvivalence v sociálních systémech byl na stránkách Fóra sociální politiky věnován článek Jany Žižkové (2007). Autorka se v něm zamýšlí nad perspektivami těchto principů v situaci, kdy český sociální systém musí projít zásadními změnami. Mimo jiné zmiňuje nadměrnou solidaritu v systému základního důchodového pojištění. Právě reforma tohoto systému by měla být založena na částečné náhradě principu solidarity principem ekvivalence (zásluhovosti), tedy na těsnější vazbě výše dávek na zaplacené pojistné. Naplňování principů ekvivalence a solidarity v důchodových systémech přitom úzce souvisí s mírou redistribuce, která se v těchto systémech prosazuje. Státní důchodové systémy jsou často založeny na průběžném způsobu financování, při kterém jsou důchodové dávky financovány z příspěvků ekonomicky aktivních osob zaplacených v témže roce, a při němž se uplatňuje solidarita a redistribuce mezigenerační*. Zároveň v těchto systémech obvykle dochází k přerozdělování zdrojů (a už záměrně či nezamýšleně) mezi různými skupinami příslušníků téže generace. Tento příspěvek přiblíží některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému na modelových příkladech pro starobní důchody.

Continue reading

Číst článek

Projekt Příležitostná registrovaná práce

8.4.2008

Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti se v posledních letech stalo velmi aktuální ve všech regionech České republiky. Jak dlouhodobě nezaměstnané aktivizovat, to je otázka, která je v současné době velmi aktuální i v rámci evropského trhu práce. Jednou z možností je i příležitostná registrovaná práce, jejíž využití bylo ověřováno v období 2005−2006 projektem Příležitostná registrovaná práce. Monitorovací výbor Phare – Rozvoj lidských zdrojů ho zařadil mezi nejúspěšnější projekty realizované v opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

Continue reading

Číst článek

Diskriminace v zaměstnání

8.4.2008

Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové realizuje od 1. 2. 2007 projekt „Posílení služeb občanské poradny v oblasti diskriminace v zaměstnání“, který má přispět k vybudování vhodných pilířů právní regulace v oblasti diskriminace v zaměstnání, a to zejména zvýšením informovanosti o této problematice, získáním údajů o dosavadní praxi a hledáním nové formy antidiskriminačního nástroje. Je zaměřen zejména na zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci a jejich zaměstnance a také na oběti diskriminace v zaměstnání z Královéhradeckého kraje. Financován je z programu Evropské unie Transition Facility 2005, ukončení je plánováno na květen 2008.

Continue reading

Číst článek

Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP (Datamining v BOZP – shlukování OKEČ)

8.4.2008

Jarmila Tesková

Státní správa shromaž uje ve svých informačních systémech množství údajů, které pak klasicky – formou statistik, přehledů a odpovědí na „ad hoc dotazy“, formulované se znalostí struktury dat – zpracovává. Prudký rozvoj technologií v poslední době však umožňuje i jiný typ práce s daty – hledání skryté informace, tzv. datamining.

Continue reading

Číst článek

Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace

8.4.2008

Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň

Česká republika se během posledních dvaceti let proměnila ze země, kde emigrace převažovala nad imigrací, v zemi, která se stále častěji stává pro migranty cílovou. Jejich příchod a usazování s sebou nese jak nesporné klady, tak i výzvy, kterým je třeba čelit. Jednou z těchto výzev je integrace legálních imigrantů do české společnosti. V předkládaném textu se zabýváme rolí zaměstnavatelů zahraničních zaměstnanců v tomto procesu.

Continue reading

Číst článek

Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami

8.4.2008

Pavel Bareš

Odpovědi na otázku, jaké jsou priority obce v sociální oblasti, se patrně budou lišit, položíme-li tuto otázku občanům obce, skupině uživatelů určitého typu sociálních služeb, osobám zvoleným do obecního zastupitelstva, pracovníkům referátu sociálních věcí obecního úřadu (případně referátu sociálních věcí a zdravotnictví), zaměstnancům finančního odboru téhož obecního úřadu, pracovníkům organizace poskytující určitou sociální službu, která byla zřízena obcí, či pracovníkům neziskové organizace. V tomto výčtu by se přirozeně dalo dále pokračovat a identifikovat řadu jiných skupin osob, jejichž představy o prioritách obecní politiky v sociální oblasti budou značně specifické. Odpovědi budou nepochybně značně diferencované také mezi osobami reprezentujícími stejnou skupinu dotazovaných. Rozdílné odpovědi bychom patrně zaznamenali jak při hodnocení obecnějších priorit v sociální oblasti, tak i při konkrétnějším dotazu na priority v oblasti sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

10 let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských ctností

8.4.2008

PhDr. Jiří Tošner

Na rozdíl od většiny zemí západní Evropy, kde je dobrovolnictví běžnou součástí života, bylo třeba po roce 1989 – a do jisté míry je třeba stále – překonávat dědictví minulosti v myslích lidí. Ještě dnes potkáváme dost těch, kteří se diví, že někdo dělá něco zadarmo a rád, a nechce se jim věřit, že přínosy takové činnosti mohou být „k nezaplacení“.

Continue reading

Číst článek

Sociální dopady klimatických změn

8.4.2008

Peter Poschen, specialista ILO na otázky změny klimatu, se ve svém příspěvku Green jobs: Facing up to „an inconvenient truth“ zabývá sociálními dopady klimatických změn, zejména v oblasti zaměstnanosti a zajišťování obživy. Následující příspěvek je výtahem z tohoto článku zveřejněného na adrese www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang–en/docName–WCMS_083901/index.htm.

Continue reading

Číst článek

Na téma zrakového postižení

8.4.2008

Ladislav Průša

Wiener, P: Prostorová orientace zrakově postižených, 3. upravené vydání. IRZP, Praha, 2006, 168 s. ISBN 80-239-6775-4

Wiener, P. – Rucká, R.: Terapie zrakového handicapu. IRZP, Praha, 2006, 94 s. ISBN 80-239-6774-6

Wiener a kol.: Praktická výchova zrakově postižených, skripta. IRZP, Praha, 2006, 71 s. ISBN 80-239-6773-8

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.