Úvahy nad současnou reformou podpory rodin

Igor Tomeš

Podpora rodiny jako základní stavební jednotky společnosti je v moderní společnosti středem pozornosti, protože její postavení bylo v postmoderní době oslabeno. Panuje obecná shoda na potřebě této podpory i na oblastech, v nichž je nejvíce potřebná (pomoc finanční, při výchově dětí, dostupnost vzdělání a zdravotní péče). Odlišnosti se projevují v míře důrazu na jednotlivé oblasti podpory a ve využívání konkrétních nástrojů, jimiž je uskutečňována. Jako nejúčinnější se jeví kombinace nástrojů a v případě podpory fungujících rodin, nad níž se autor ve svém příspěvku zejména zamýšlí, optimální využívání odpovídajících nástrojů a zaměření všech opatření ve prospěch rodin s nízkými příjmy, aby vynakládané finanční prostředky byly využity co nejefektivněji a přinesly užitek těm nejpotřebnějším.

Tomeš, Igor, Úvahy nad současnou reformou podpory rodin. FSP,_č. 4, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .