Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice

Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Pavel Kofroň

Chudoba, příjmová a materiální deprivace, odhad její úrovně a posouzení vlivu sociálních transferů na zmírnění chudoby je v centru pozornosti orgánů Evropské unie i předmětem řady výzkumů. Následující příspěvek se zaměřuje na chudobu, příjmovou a materiální deprivaci v České republice, její porovnání se situací v zemích EU, vliv sociálních transferů na úroveň chudoby v domácnostech v závislosti na jejich složení, věkové struktuře, ekonomické aktivitě jejich členů a dalších kritériích. Autoři vycházejí z přehledu EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2006. Analýza ukázala koncentraci chudoby, zvláště v rodinách s větším počtem členů a v neúplných rodinách s dětmi a v dalších specifických skupinách populace, jako jsou nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní osoby. Kromě toho je zřejmé, že materiální deprivace postihuje širší okruh domácností než deprivace příjmová, především domácnosti závislé zejména na sociálních příjmech. U těchto typů domácností je efektivita sociálních transferů v porovnání s ostatními skupinami domácností poměrně nízká. To je závažné zjištění, zejména vzhledem ke skutečnosti, že se chudoba mezi generacemi přenáší a deprivace v dětství často vede k životu v chudobě v dospělém věku a negativně ovlivňuje životní šance.

Sirovátka, Tomáš, Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. FSP,_č. 5, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .