Regionálna dimenzia nezamestnanosti v Slovenskej republike

Eneke Hanzelová

Nezamestnanosť a najmä jej dlhodobé formy sprevádzané marginalizáciou na trhu práce sú meritórnymi determinantmi vzniku chudoby a sociálneho vylúčenia. Vývoj na trhu práce SR je dlhodobo poznačený pretrvávajúcimi regionálnymi disparitami vo výskyte nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Nerovnomerná regionálna distribúcia nezamestnanosti a jej dlhodobá „fixácia“ na určité územia vedie k priestorovej lokalizácii negatívnych následkov nezamestnanosti a narušeniu sociálnej rovnováhy a integrity území. V kontexte týchto súvislostí sledovanie regionálnych diferencií nezamestnanosti a odhaľovanie ich príčin tvoria nevyhnutnú súčasť národných stratégií zameraných na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Hanzelová, Eneke, Regionálna dimenzia nezamestnanosti v Slovenskej republike. FSP,_č. 5, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .