Životné minimum v Slovenskej republike

Rastislav Bednárik

Štúdia podrobne rozoberá najmä právne, ekonomické a sociálne aspekty kategórie životného minima a jej funkcie v sociálnej politike na Slovensku. Kategória životného minima sa na Slovensku využíva jednak pri stanovovaní príspevkov pre osoby a rodiny v hmotnej núdzi, ale aj pri stanovovaní dávok pre zdravotne postihnutých, nevládnych, pri stanovovaní dávok rodičovského príspevku, daňového bonusu na deti, dávok náhradnej rodinnej starostlivosti, pri stanovovaní nezdaniteľného základu a odpočitateľných položiek v rámci dane z príjmu a tiež pri priznávaní predčasných starobných dôchodkov a inde. Autor poukazuje na nedostatočnú a zhoršujúcu sa výdatnosť tejto kategórie, ke porovnáva vývoj miezd (hrubých i čistých, priemerných i mediánových) a súm životného minima od roku 1990 po súčasnosť. Na údajoch z rokov 1998–2006 ukazuje vývoj situácie jednotlivcov, rodín s deťmi a dvojíc v modelových prípadoch priemerných či mediánových miezd a ich príjmovými dištanciami od hranice životného minima. Analýza ukazuje, že opatrenia na podporu rodiny najmä v rodinách s viac deťmi zvyšujú „bezpečnostný“ odstup príjmovej úrovne rodiny od hranice životného minima.

Bednárik, Rastislav, Životné minimum v Slovenskej republike. FSP,_č. 5, 2008
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .