FÓRUM sociální politiky – 1/2009

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2009

Vážení čtenáři,

tímto číslem se vydávání našeho časopisu přehouplo již do třetího ročníku. S každým novým číslem rostou i naše zkušenosti, z nichž při své činnosti čerpá jak VÚPSV v roli vydavatele, tak redakční rada, která se v loňském roce dále rozrostla, i redakce, jíž se daří rozšiřovat okruh autorů, recenzentů i vhodných témat.
Pokusíme-li se stručně zhodnotit uplynulý ročník, myslím si, že se nám v uplynulém roce dařilo přiblížit se k naší představě o podobě „FÓRA“, již jsme při úvahách o jeho vydávání měli.
S tím, jak se postupně rozšiřuje okruh přispěvatelů, rozšiřuje se i spektrum a podoba nabízených příspěvků. Redakční rada tak stála před úkolem, jak tuto skutečnost při své práci reflektovat. Postupně proto v průběhu roku pracovala na zpřesňování interních pravidel posuzování nabízených příspěvků redakční radou a pokynů pro recenzenty. Dalším výstupem této reflexe je rozšíření názvu rubriky, do níž jsou recenzované články zařazovány, a to ze „Stati a studie“ na „Stati, studie, úvahy a analýzy“ tak, aby její název lépe odrážel přístup autorů k problematice. Do ní zařazované články musí samozřejmě nadále splňovat požadavky kladené na recenzované články a s kladným výsledkem projít recenzním řízením.

[...]

Ladislav Průša
předseda redakční rady

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb

10.2.2009

Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková

Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových (rezidenčních) zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb týkajících se odpovědnosti za škodu bylo dotazníkové šetření, na jehož základě bylo zjištěno, že poskytovatelé rezidenčních sociálních služeb vědí o zákonné povinnosti uzavřít odpovědnostní pojištění, pojištění mají uzavřeno, avšak pojistný limit mají stanovený poměrně nízký, takže v případě závažnější škody nebo více škod v kalendářním roce by nemusel být dostačující. Pokud jde o vlastní teoretické znalosti o odpovědnosti za škodu, dotazníkové šetření ukázalo, že pracovníci zařízení většinou nemají hlubší znalosti o právních podmínkách odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování rezidenčních sociálních služeb a získávání validních informací často formou samostudia je nedostatečné. Dalším výstupem bylo zjištění, že pracovníci rezidenčních sociálních služeb většinou dosud nebyli konfrontováni s právními i praktickými dopady odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Numerická flexibilita na českém trhu práce

10.2.2009

Markéta Nekolová

Trhy práce (nejen) v Evropě jsou již delší čas podrobovány analýzám z hlediska adekvátnosti jejich regulačních mechanismů. Globální ekonomika a tempo současného technologického vývoje podílející se na rychlých změnách trhu vyžadují růst adaptability pracovní síly. Jednotlivé státy hledají cesty, jak nastolit rovnováhu mezi dostatečnou flexibilitou trhu práce za současného zajištění jeho široce dostupné ochrany. Na nadnárodní úrovni je prosazován tzv. flexicurity model (EU)1 nebo tzv. model stromu sociální soudržnosti (Rada Evropy)2. Za jeden z hlavních pilířů současného růstu adaptability trhů práce je považován rozvoj numerické flexibility. V případě ČR zaznívá dlouhodobě argument, že český trh práce je (nejen) v oblasti numerické flexibility rigidní, a je proto třeba uvolňovat striktní regulaci ve prospěch vyšší pružnosti a růstu konkurenceschopnosti českých firem. Výsledky mezinárodních srovnání OECD a Světové banky však ukazují pravý opak. Podle nich patří ČR mezi země s nejvyšší úrovní numerické flexibility. Cílem tohoto článku je zjistit, zda a v jakém smyslu reálně platí uvedená tvrzení. Je český trh práce z hlediska numerické flexibility opravdu rigidní nebo může směle konkurovat zemím, jako je Dánsko nebo Nizozemsko? Analýza vychází z teoretických poznatků týkajících se problematiky numerické flexibility a je rozdělena do dvou samostatných kapitol analyzujících odděleně vnější i vnitřní numerickou flexibilitu v ČR.

Continue reading

Číst článek

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb

10.2.2009

Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková

Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů v poskytovatelských organizacích: administrativní a na službu orientované pojetí. Ačkoliv se „administrativní“ pojetí implementace Standardů může jevit jako pro organizaci nejméně náročný (časově, personálně, organizačně) způsob, jak se „vypořádat“ s novým zákonem o sociálních službách, podle našich zjištění nejenže nepřispívá ke zlepšení kvality poskytované služby, ale pravděpodobně přinese nové komplikace při poskytování služby a v konečném důsledku i zhoršení kvality. Naopak od organizačně náročnějšího a především dlouhodobě orientovaného „na službu zaměřeného“ pojetí zavádění Standardů lze nejen s odvoláním na účastníky Semináře a jejich zkušenosti z této oblasti, ale i na základě zahraničních zkušeností očekávat reálný průnik ducha Standardů do kultury poskytování dané služby.

Continue reading

Číst článek

K aktuálnym otázkam dôchodkového systému v Slovenskej republike

10.2.2009

Eva Rievajová, Eva Pongráczová

Zameranie reforiem dôchodkového systému v Slovenskej republike je rovnako ovplyvnené sociálnymi hodnotami (reakcia na nadmernú úlohu štátu s dôrazom na vyššiu mieru individuálnej zodpovednosti), ale aj úvahami o nákladoch systému – nádejou, že fondové financovanie umožní vyššie dôchodky alebo nižšie príspevky. Cieľom reforiem je súčasné splnenie dvoch základných kritérií: poskytnúť adekvátnu sociálnu ochranu občanov v starobe, stimulovať alebo aspoň nebrániť ekonomickému rastu. V postkomunistických štátoch je reformný proces omnoho dynamickejší a väčšinou znamená úplnú zmenu dôchodkového systému, kým vo vyspelejších štátoch sú prijímané zmeny dlhodobo diskutované a menej radikálne, zvyčajne sa do systému vnáša čiastočná zmena, ale v podstate si systém zachováva svoj doterajší charakter. Reformné kroky, ktoré sa uskutočnili v podmienkach SR, kde funguje trojpilierový dôchodkový systém, si vyžadujú v súlade s vývojom ekonomiky zmeny a korekcie.

Continue reading

Číst článek

Dopad reorganizace lékařské posudkové služby na vzdělávání posudkových lékařů

10.2.2009

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Článek se zabývá problematikou vzdělávání posudkových lékařů za podmínek probíhající reorganizace lékařské posudkové služby MPSV. Autoři se snaží odpovědět na otázku, zda je třeba změnit přístup ke vzdělávání posudkových lékařů, jakou formou by se jejich postgraduální vzdělávání mělo realizovat a kým by mělo být zajišťováno. Současně reagují i na výsledky dotazníkového šetření MPSV z roku 2007 „Názory lékařů a veřejnosti na práci lékařské posudkové služby“.

Continue reading

Číst článek

Odlišnosti v kompetencích mužů a žen na řídících pozicích a jejich profesní a společenské ohodnocení

10.2.2009

Zuzana Šnajdrová

Téma rovných příležitostí mužů a žen se stává stále diskutovanějším a medializovanějším. Z obecných úvah se diskuse přesouvá k jednotlivým aspektům genderové problematiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) se od r. 2005 v rámci projektu „Gender v managamentu“ zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen ve vedoucích a řídících funkcích, strukturou a příčinami mzdových nerovností. Tato práce pojímá téma z jiné, doposud méně diskutované perspektivy. Na základě kvalitativních výzkumů se snaží zmapovat odlišnosti v kompetencích mužů a žen v řídících pozicích a rozdíly v jejich ohodnocení ze strany zaměstnavatelů. Cílem této studie tedy není zjistit, zda jsou dané kompetence sociálně konstruované či biologicky dané, ale spíše to, jak jsou definovány a společensky i profesně ohodnocovány.

Continue reading

Číst článek

Budou reálné mzdy v roce 2009 klesat?

10.2.2009

Globální ekonomická krize povede podle závěrů zprávy „Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence“, vydané ILO koncem roku 2008, k poklesu reálných mezd po celém světě. Slabý nebo záporný ekonomický růst spolu s kolísáním cen potravin a energií povede k poklesu reálných mezd zaměstnanců, zejména v domácnostech s nízkými pracovními příjmy. Také střední třídy budou vážně zasaženy.

Continue reading

Číst článek

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování

10.2.2009

Jiří Biskup

Národní zpráva shrnuje problémy, se kterými se Česká republika potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. V rámci Národní zprávy jsou Evropské komisi předkládány 3 strategické dokumenty, a to Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategie pro důchody a Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.