Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování

Jiří Biskup

Národní zpráva shrnuje problémy, se kterými se Česká republika potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. V rámci Národní zprávy jsou Evropské komisi předkládány 3 strategické dokumenty, a to Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategie pro důchody a Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče.

Biskup, Jiří, Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování. FSP,_č. 1, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .