FÓRUM sociální politiky – 2/2009

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2009

Vážení čtenáři,

ráda bych Vás informovala o tom, že jsme připravili zvláštní číslo elektronické verze našeho časopisu v angličtině. Redakční rada do něj vybrala pět článků z předchozích dvou ročníků, které do jisté míry  reprezentují obsahovou náplň časopisu. Protože hlavním cílem tohoto počinu bylo představit časopis zahraničním čtenářům, obsahuje rovněž anglická resumé všech článků vydaných v letech 2007–2008.
Zvláštní číslo naleznete na adrese https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/FSPEnglish-2008.pdf.
Dále bych Vás chtěla upozornit, že druhé číslo tištěné verze našeho časopisu je rozšířeno o přílohu charakterizující výzkumy realizované v průběhu roku 2008 pracovníky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Cílem je přiblížit zájemcům alespoň rámcově jejich výsledky. Podrobnější informace můžete nalézt v závěrečných zprávách z jednotlivých výzkumů zveřejněných v elektronické podobě na webových stránkách ústavu.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Dlouhodobé reformy sociálního blahobytu a sociálně-politické vládnutí

10.4.2009

Martin Smutek

Sociální státy Evropy jsou v dlouhodobém procesu přerodu, jenž souvisí se změnami v základních charakteristikách společnosti. Revoluční období přechodu od industriální k post-industriální společnosti si v rámci evropských sociálních států vyžádalo vznik nových forem vládnutí, způsobů řízení a správy veřejných politik. Přehledová stať věnuje pozornost reformám welfare (reformám otázek sociálního blahobytu). Vymezuje hlavní typy reforem, které je možné v soudobé Evropě identifikovat, a věnuje se jejich možným souvislostem s režimy sociálního státu, v jejichž rámci se odehrávají. V závěru stati je uvedena charakteristika modelu sociálně-politického vládnutí (governance) postaveného na třech navzájem propojených řádech (úrovních).

Continue reading

Číst článek

Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života

10.4.2009

Ondřej Hora

V této stati se zabýváme současným vývojem trhu práce v oblasti atypických forem pracovních vztahů, časové a nominální flexibility a kvality práce. Využíváme k tomuto účelu výběrový soubor „Výběrových šetření pracovních sil“ za roky 2004–2007, na jejichž datech dokumentujeme oblasti obsahu pracovní činnosti, forem pracovních vztahů a stability zaměstnání, využívání práce na částečný úvazek a druhých zaměstnání, obvykle odpracovaných hodin a přesčasové práce a specifické časové a prostorové rozložení výkonu zaměstnání. Pouze 8,5 procenta pracovníků pracuje v rámci časově omezených pracovních kontraktů, o něco větší podíl takových pracovníků nacházíme mezi skupinami se zvýšeným rizikem marginalizace na trhu práce. Zároveň se v ČR potvrzuje poměrně značná délka pracovních vztahů, která je výrazně ovlivněna také věkem pracovníků. Podíl částečných úvazků (ač celkově poměrně nízký) je vyšší či narůstá u specifických kategorií zdravotně handicapovaných a matek dětí do 7 let. Podíl týdně obvykle odpracovaných hodin v ČR je, přes mírný pokles v posledních deseti letech, stále poměrně vysoký. Vyšší počet odpracovaných hodin se obvykle projevuje v manažerských profesích, v některých dělnických profesích a u mladších respondentů (zvláště mužů). Poměrně vysoký je také podíl pracovníků pracujících v „nestandardním“ časovém režimu (např. na směny či o víkendech). Český trh práce se v řadě oblastí jeví (zvláště časové uspořádání práce) jako poměrně značně flexibilní, naopak relativně vysoká je stabilita zaměstnání a nízký je podíl dočasných pracovních kontraktů. Příčinou tohoto jevu může být značný důraz, který pracovníci v ČR kladou na jistotu zaměstnání.

Continue reading

Číst článek

Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života

10.4.2009

Lenka Formánková, Alena Křížková

Flexibilita pracovní síly a flexibilita trhu práce jako celku nebo jeho segmentů se v posledních letech staly tématem diskusí v oblasti nejen sociální, ale i firemní politiky v evropských zemích. V tomto článku si klademe otázky, do jaké míry flexibilní pracovní úvazky usnadňují kombinaci závazků péče o děti a placeného zaměstnání a jaké jsou důsledky využívání těchto úvazků ve firemním prostředí. Na případové studii větší potravinářské společnosti demonstrujeme individuální zkušenosti matek závislých dětí s flexibilními pracovními úvazky. Při analýze polostrukturovaných rozhovorů se zaměřujeme na postavení těchto žen v rámci firemní struktury. Z rozhovorů je patrné, že se dostávají, oproti ostatním zaměstnancům/kyním do marginalizované pozice. To souvisí s tlakem na vysoký pracovní výkon a dlouhé hodiny strávené na pracovišti, což je požadavek akceptovatelný hlavně pro ty bez závazků. Některá zjištění výzkumu ukazují také na nedostatky v legislativní ochraně zaměstnanců/kyň pracujících v alternativním pracovním režimu.

Continue reading

Číst článek

Starostlivosť o odkázané osoby v novej slovenskej legislatíve

10.4.2009

Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková

Dňa 29. októbra 2008 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne na to dňa 30. októbra 2008 na zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Oba zákony nadobudli účinnosť 1. januára 2009. Patria do skupiny právnych noriem na podporu sociálnej inklúzie zraniteľných skupín osôb (starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím, rodičov, ktorí potrebujú podporu v oblasti zosúla ovania pracovného a rodinného života, obetí násilia či osôb, ktoré nie sú schopné uspokojovať svoje základné životné potreby). Zámerom príspevku je rámcovo priblížiť vecné zameranie a štruktúru oboch právnych noriem, s osobitným dôrazom na otázky podpory tých, ktorí sú z dôvodu vyššieho veku či zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc inej osoby. Za jeho pridanú hodnotu považujeme „informácie zo zákulisia“, ktoré ponúkajú autorky na základe intenzívnej informačno-vzdelávacej kampane prebiehajúcej od decembra minulého roku v spolupráci so zástupcami miestnej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií.

Continue reading

Číst článek

Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné

10.4.2009

Jaroslav Vostatek

Vznik penzijního připojištění se státním příspěvkem v Česku – na zakázku vlády – měl specifické politické a ideologické pozadí, vyjádřené marketingovým pojmem „občanský princip“. Představoval odmítnutí státní podpory systému podnikového důchodového zaopatření, resp. dnešních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (institutions for occupational retirement provision). Právní úprava penzijního připojištění zbytečně komplikuje české právo; od vstupu Česka do EU odporuje unijním směrnicím o životním pojištění. Reformy penzijního připojištění byly a jsou pod taktovkou lobby. Produkt má nejvyšší státní dotace na světě, přitom reálné zhodnocení připisované klientům je v dlouhodobém průměru nulové a produkt je tak v zásadě bez dotací zcela neprodejný. Tzv. stavební spoření konkuruje penzijnímu připojištění v dotacích i v (ne)prodejnosti. Reforma stavebního spoření byla ukázkovým „dobýváním renty“ pro stavební spořitelny. Stávající práce na reformě penzijního připojištění jsou velmi komplikovaným pokusem o pokračování v „dobývání renty“ pro omezený počet finančních skupin.

Continue reading

Číst článek

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008

10.4.2009

Štěpánka Pollnerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo koncem roku 2008 v pořadí již čtvrtou Pojistněmatematickou zprávu o sociálním pojištění. Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 hodnotí, stejně jako předchozí zprávy, základní trendy vývoje důchodového a nemocenského pojištění v České republice. Obsahuje nejen statistické údaje a analýzy za posledních 5 let, ale i krátkodobé a dlouhodobé projekce včetně možného dopadu přijatých či navržených legislativních úprav. Jejich stručné shrnutí nabízí následující přehled.

Continue reading

Číst článek

K vývoji výdělků za rok 2008

10.4.2009

Jan Vlach

Český statistický úřad zveřejnil 9. března 2009 zprávu pod názvem „Průměrná mzda vzrostla ve 4. čtvrtletí o 8,3 %, Mzdy – 4. čtvrtletí 2008“1. Průměrný hrubý měsíční výdělek na přepočtené stavy v organizacích s více než 20 zaměstnanci dosáhl úrovně 24 282 Kč, tj. přírůstek 8,5 % proti předchozímu roku2. Vlivem vysoké inflace se však reálný výdělek zvýšil o pouhá 2,1 %, což bylo nejnižší tempo od roku 2000. V samotném 4. čtvrtletí absolutní úroveň nominálního hrubého výdělku představovala 26 188 Kč s mezičtvrtletním přírůstkem 9,9 %. První komentáře na zpravodajských serverech a v novinách se pozastavily nad vysokou úrovní a tempem průměrného výdělku v minulém roce v podmínkách ekonomické krize a zejména nad jeho úrovní ve 4. čtvrtletí 2008. Důvody hledaly ve výplatě odstupného.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.