Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR

Pavel Horák, Markéta Horáková

Autoři příspěvku se zabývají konceptem street-level byrokratů a jejich rolí ve veřejné politice, a to v co nejširším kontextu. V prvních dvou částech textu definují street-level byrokraty a vysvětlují ideologické základy, které předurčují jejich chování (principy byrokratismu, profesionalismu, byroprofesionalismu a manažermismu). Při své analýze vycházejí z analytických studií, které na toto téma uskutečnili v posledních třech letech. Zároveň zveřejňují nejnovější empirické poznatky výzkumu zaměřeného na to, jak uživatelé služeb úřadů práce reagují na služby poskytované v duchu výše zmíněných principů. Hlavním cílem autorů je konkrétně ověřit, jak se principy byrokratismu, profesionalismu a byroprofesionalismu projevují v chování a jednání úředníků z pohledu uživatelů současných veřejných služeb.

Horák, Pavel, Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a soc. pol._reflexe nezaměst. ve třech regionech ČR. FSP,_č. 3, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .