FÓRUM sociální politiky – 6/2009

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2009

Vážení čtenáři,

v editorialu minulého čísla jsme se věnovali současné ekonomické situaci a jejím důsledkům v sociální oblasti. Vláda na propad příjmů státního rozpočtu zareagovala řadou opatření, která mají v příštím roce snížit výdaje státu, což se dotkne výše mezd ve veřejném sektoru i výdajů v sociální oblasti. I když se začínají objevovat i optimistické odhady vývoje ekonomiky v příštím období, případný pozitivní vývoj se v oblasti trhu práce bude projevovat se zpožděním a v menší míře, než by bylo žádoucí. Proto ekonomická situace řady rodin zůstane nadále napjatá. Někteří občané svou neutěšenou finanční situaci řeší zadlužováním a v případě ztráty příjmů dostávají sebe i své rodiny do neřešitelných situací končících nezřídka exekucí. Zvýšený počet nezaměstnaných, pokles příjmů domácností a nárůst počtu osob ve finanční tísni znamená tlak na sociální výdaje, proto je třeba zvýšit úsilí při hledání práce ze strany jednotlivců, jejich podporu v tomto směru ze strany úřadů práce a hledat cesty, jak zvýšit finanční gramotnost obyvatelstva. Redakční rada se snaží, aby obsahová naplň časopisu tyto skutečnosti reflektovala.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Výdělková motivace k migraci z ČR za prací do zahraničí se zaměřením na kvalifikované, terciárně vzdělané odborníky

8.12.2009

Ivo Baštýř

Pohyb osob přes hranice států za účelem zaměstnání je jedním z charakteristických rysů ekonomické globalizace. Rozsah mezistátní migrace trvale roste, mění a rozšiřují se její formy, směry a motivace. V EU (obdobně např. v USA a Kanadě) je procesům mezinárodní migrace za prací věnována značná pozornost. Jde jak o migraci mezi členskými státy Unie, tak o pohyb osob z nečlenských („třetích“) zemí. Speciálně se hodnotí souvislosti migrace vysoce kvalifikovaných (terciárně vzdělaných) odborníků (tzv. „odliv mozků“, „brain drain“) vzhledem k jejich zásadnímu významu pro společenský a hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost každého státu. Ve všech studiích se prokazuje podstatná, často určující, úloha ekonomických podnětů pro migraci za prací do ciziny prakticky spočívající zejména v rozdílech výdělků mezi chudým mateřským státem a cílovým bohatým státem. Předkládaný příspěvek shrnuje poznatky výzkumu, který probíhal ve VÚPSV, v. v. i., v několika fázích v období let 2000 až 20081 a byl zaměřen na teoretické a metodické aspekty výdělkových podnětů k pracovní migraci do ciziny a na číselnou analýzu intenzity této motivace mezi ČR a vybranými vyspělými státy EU v letech 2000 až 2007.

Continue reading

Číst článek

Nerovnosti v podnikovém vzdělávání

8.12.2009

Zdeňka Matoušková

Pro uplatnění na trhu práce je důležité průběžné doplňování znalostí a dovedností prostřednictvím rozličných forem dalšího vzdělávání. Jednu z nejdůležitějších forem představuje vzdělávání zabezpečované podnikem pro své zaměstnance. Podniky poskytují toto vzdělávání pouze za předpokladu, že si uvědomují důležitost tohoto vzdělávání pro zvyšování své konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že očekávají od rozdílných zaměstnanců rozdílné přínosy k této konkurenceschopnosti, nejsou investice do vzdělávání rovnoměrně rozloženy mezi všechny zaměstnance. Existují tedy podniky, které své zaměstnance vzdělávají stejně jako podniky, které své zaměstnance nevzdělávají, existují zaměstnanci, kterým je vzdělávání poskytováno, stejně jako zaměstnanci, kterým toto vzdělávání není umožněno.

Continue reading

Číst článek

Podpora neformálne opatrujúcich osôb ako verejný záujem

8.12.2009

Kvetoslava Repková

Systematická a dlhodobá starostlivosť o ľudí odkázaných z rozličných dôvodov na pomoc inej osoby sa tradične zvykne spájať s rodinou, blízkymi osobami a ich záväzkami s jej zabezpečovaním. Podľa M. Andersona, K. Parent „neformálni poskytovatelia starostlivosti sú chrbtovou kosťou starostlivosti poskytovanej v domácom prostredí. Poskytujú neplatenú starostlivosť rodinných príslušníkom a priateľom, bez ktorej by verejný systém nemohol efektívne fungovať“ (2000, s. 4). Téza sa v súčasnosti nevyužíva len na konštatovanie tejto skutočnosti ako niečoho samozrejmého, čo si nezasluhuje osobitnú pozornosť, ale aj na mobilizovanie úsilia o uznanie takejto starostlivosti ako legitímnej súčasti sektora starostlivosti, ktorá si zasluhuje hľadanie rozličných foriem podpory tých, ktorí ju zabezpečujú. V článku predstavíme vybrané nástroje podpory neformálnych opatrovateľov a opatrovateliek ako agendy verejného záujmu. Osobitnú pozornosť budeme venovať Európskej charte rodinných opatrovateľov/liek, ktorú využijeme ako referenčný rámec pre analýzu najnovších sociálno-politických opatrení prijatých na Slovensku v tejto oblasti. Naším primárnym záujmom nie je analyzovať situáciu rodinných príslušníkov, príp. iných neformálnych poskytovateľov/liek starostlivosti, ktorí zabezpečujú systematickú starostlivosť o najmenšie deti (do troch, príp. šiestich rokov). Ide nám skôr o situácie opatrovania starších detí, mladých ľudí, dospelých alebo starších členov rodiny, ktorí sú na starostlivosť odkázaní z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo vyššieho veku vedúceho k poklesu funkčných schopností a samostatnosti v sebaobsluhe. Táto osobná doména starostlivosti nepatrila doposiaľ k tradičným oblastiam výskumu, v súvislosti s novými prioritami sociálnej politiky v európskom i národnom meradle však v ňom nadobúda stále pevnejšie zakotvenie.

Continue reading

Číst článek

Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace

8.12.2009

Anna Šťastná

V květnu 2009 publikoval Český statistický úřad novou projekci obyvatelstva České republiky, která byla odbornou veřejností očekávána především vzhledem ke změnám úrovně porodnosti v posledních 4 letech. V projekci z roku 20031 byly totiž parametry plodnosti podhodnocené, což se ukázalo při zpětném porovnávání s realitou. Mírně podhodnocen byl ve výsledku také vývoj intenzity úmrtnosti, neboť v roce 2008 dosahovala reálná naděje dožití mužů i žen vyšších hodnot, než bylo pro tento rok původně odhadováno.

Continue reading

Číst článek

Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob

8.12.2009

Zdeňka Galetová

V posledních letech se setkáváme s asistenčními psy, kteří pomáhají handicapovaným jedincům překonávat každodenní těžkosti související s jejich postižením, které je jiné než zrakové. Má-li být tento „psí pomocník“ prospěšný zdravotně postižené osobě, je nutné zajistit jejich držitelům právo vstoupit s těmito psy do zařízení, institucí a dopravy. Problémy s přístupovými právy mají také držitelé vodicích psů především poté, co byla zrušena vyhláška č. 347/2002 Sb., která umožňovala nevidomé osobě s vodicím psem přístup do prodejen a restauračních zařízení. Dotazníkové šetření držitelů vodicích i asistenčních psů provedené v roce 2008 nejen zmapovalo problémy související s využíváním speciálně vycvičených psů, ale také shromáždilo dostatek relevantních podkladů pro přípravu změn stávajících předpisů v této oblasti.

Continue reading

Číst článek

Funkcí sociální práce je podpora lidské důstojnosti

8.12.2009

Miroslav Erdinger

Podle teoretiků je podpora lidské důstojnosti jednou z funkcí sociální práce. Je-li funkcí sociální práce, pak je řeč o tom, proč tu sociální práce je, co jí dává oprávnění a nejhlubší smysl její existence. Poskytování relevantních služeb pak přispívá k tomu, aby si jejich uživatel mohl udržet odpovídající kvalitu života a zachovat důstojnost.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.