FÓRUM sociální politiky – 1/2010

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2010

Vážení čtenáři,

dovolte mi podělit se s Vámi o radost nad tím, že jsme tímto číslem zahájili již čtvrtý ročník vydávání FÓRA sociální politiky. Doufáme, že jste si povšimli, jak se za tu dobu časopis vyprofiloval a jak se posunula kvalita příspěvků zařazovaných do recenzované části. Úroveň nabízených článků je vyšší a stouply rovněž nároky ze strany členů redakční rady i recenzentů. Také počet členů redakční rady se rozrostl, byly zavedeny další rubriky. Redakci se podařilo rozšířit okruh přispěvatelů i recenzentů, tematicky obohatit obsahovou náplň nerecenzované části a společné úsilí všech přispělo ke zvýšení povědomí o existenci časopisu v řadách odborné i laické veřejnosti.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu

8.2.2010

Lucie Cviklová

Tyto úvahy věnované vybraným aspektům současné diskriminace z důvodu rasy v evropských souvislostech a zejména v České republice považujeme do určité míry za průkopnické. Za posledních dvacet let byla totiž pozornost věnovaná diskriminaci na základě pohlaví mnohem větší než pozornost věnovaná diskriminaci z důvodu rasy. V mnoha konkrétních soudních sporech týkajících se diskriminace na základě pohlaví už došlo k přesunu důkazního břemene, což často vedlo k tomu, že žalující strana spor vyhrála. Došlo také k rozvoji právní vědy v této oblasti.1 Základním metodologickým východiskem zviditelnění relativně zanedbané problematiky diskriminace z důvodu rasy je právní a sociologický rozbor různých jevů a procesů: například významné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva proměňující právní diskurs umožňují poukázat na rozdíly mezi diskriminací romských spoluobčanů v České republice a v Bulharsku. Nejprve vysvětlujeme kritickou koncepci rasy vycházející z pojmu diskriminace a objasňujeme pojem Romové, velmi často používaný v různém významu. I když Romové nejsou jedinou diskriminovanou skupinou v České republice a v omezené míře je tematizována i diskriminace vietnamského etnika, tato stať vychází především z dosažitelných údajů ohledně diskriminace Romů; největší pozornost je věnována jejich odmítání většinovou společností a zejména jejich ztíženému postavení na současném kapitalistickém trhu práce. Na základě syntézy klíčových aspektů současného stavu diskriminace z důvodu rasy v České republice jsou v závěru zdůrazněny možné perspektivy dalšího vývoje podmíněné přerozdělováním státních zdrojů, využíváním existujících právních úprav a především přijetím rasové směrnice vyžadované evropskými strukturami.

Continue reading

Číst článek

Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu

8.2.2010

Markéta Horáková

Osoby s nízkou kvalifikací trpí v současné společnosti sociálním vyloučením, marginalizací, nezaměstnaností a nedostatečnou podporou ze strany politiky trhu práce. Hlubší znalosti o navrhování, procesech a efektech výcvikových a vzdělávacích programů pro nízkokvalifikované nezaměstnané mohou být užitečné pro tvůrce politiky, zájmové skupiny i analytiky politiky, neboť s jejich pomocí lze tyto programy přesněji zaměřit a tím přispět ke zlepšení životních podmínek nízkokvalifikovaných osob. Cílem příspěvku je návrh komplexního na cíl orientovaného modelu hodnocení efektů výcvikových a vzdělávacích programů, který se zaměřuje jak na jejich výstupy, tak na vlastní proces jejich implementace.

Continue reading

Číst článek

K některým aspektům švédské politiky zaměstnanosti

8.2.2010

Marcela Richterová

Mnohá z opatření švédské veřejné politiky zaměstnanosti byla používána již v minulém století, na jehož začátku byla vytvořena síť obecních úřadů práce. Některé nezaměstnanecké pojišťovny vznikly dokonce už na konci 19. století. V roce 1935 byl zaveden zvláštní systém státního příspěvku do těchto pojišťoven. Současná politika zaměstnanosti byla vytvořena kolem státního úřadu Arbetsmarknadsverket1 (dnes Arbetsförmedlingen2), který zahrnoval Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), centrální administrativní jednotku, krajské úřady a úřady práce na místní úrovni. AMS vznikl v roce 1948 a nahradil tak „Státní komisi pro trh práce“ (Statens arbetsmarknadskommission), působící v období 1940 až 1947. Místní úřady práce byly během válečných let zestátněny a státními již zůstaly.

Continue reading

Číst článek

Zdravotně sociální služby pro dětskou populaci

8.2.2010

Marie Brandejsová

Mezi zdravotně sociální služby určené dětské populaci patří služby pro děti, pro rodiny s dětmi a současně také pro děti a mládež žijící mimo rodinu. K jejich častým uživatelům patří děti v psychosociální krizi, zdravotně postižené a ohrožené sociálním vyloučením. Poskytovatele zdravotně sociálních služeb lze nalézt v oblasti sociální sféry, zdravotnictví, školství i živnostenské. Poté, co nabyl účinnosti zákon o sociálních službách, došlo v roce 2007 k významným změnám, které měly dopad na celkovou situaci komunitního plánování zdravotně sociálních služeb v ČR, a to nejen pro dětskou populaci. Cílem příspěvku je přispět ke zkvalitnění metodologie komunitního plánování a zdravotně sociálních služeb určených dětské populaci. Příspěvek je zaměřen na data z oblasti demografie, zdravotnictví, školství, sociální a sociálně právní oblasti týkající se dětské populace. Veškeré údaje jsou hodnoceny pro Středočeský kraj v kontextu celé České republiky a dále se zaměřují v rámci tohoto kraje na region Kladno.

Continue reading

Číst článek

Návykové látky jako součást pouliční subkultury

8.2.2010

Táňa Faltisová

Člověk je tvor společenský, lidé tedy „mají přirozenou tendenci sdružovat se, tvořit společenství“1 a pospolu žijící zjevní bezdomovci si vytvářejí vlastní pouliční subkulturu,2 která je z našeho pohledu poměrně svérázná. Jednou z jejích charakteristik je zneužívání návykových látek.

Continue reading

Číst článek

Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce

8.2.2010

Soňa Veverková

Tento příspěvek1 se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Příspěvek popisuje, jakou důležitost přikládají sociální partneři rasové diskriminaci a jejím projevům a jaké mají povědomí o legislativě týkající se (rasové) diskriminace.

Continue reading

Číst článek

K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu

8.2.2010

Celoživotní vzdělávání je nástroj, s jehož pomocí lze jednotlivce podporovat během celého ekonomického cyklu, tedy i v době současné ekonomické krize, při níž výrazně stoupla nezaměstnanost. Neprojevila se však všude stejně. Téměř ve všech členských státech bylo těžce zasaženo stavebnictví, rovněž sektor automobilového průmyslu v řadě zemí zažil prudký pokles prodeje i výroby. Země zaměřené na cestovní ruch výrazně pocítily pokles v oboru, rovněž bankovní a finanční sektor prošel velkými problémy. I když recese může svádět ke krácení investic do lidí, vzdělávání je v období recese ještě důležitější než v období prosperity, protože po oživení se objeví potřeba nových znalostí a dovedností. Proto členské státy EU zvýšily podporu vzdělávání a výcviku, EK na období 2009–2010 na tyto účely z ESF vyčlenila 19 miliard eur a byly změkčeny obvyklé podmínky kofinancování vzdělávacích projektů. I na podnikové úrovni je vzdělávání využíváno k udržení zaměstnanosti.

Continue reading

Číst článek

Sociální Evropa – problémy a perspektivy

8.2.2010

Martin Holub

Pod tímto názvem se 27. listopadu 2009 pod záštitou Vysoké školy finanční a správní konala v Kongresovém centru České národní banky jednodenní mezinárodní vědecká konference, jejíž téma reflektovalo potřebu odborné diskuse k aktuálním problémům sociální politiky současné Evropy. Na konferenci zazněly názory předních domácích a zahraničních ekonomů na stárnutí populace a udržitelnost důchodových systémů, efektivnost systému sociální péče apod. Jako hlavní řečníci dopoledního bloku na konferenci vystoupili Nicholas Barr, profesor z London School of Economic, Jaroslav Vostatek, vedoucí katedry VŠFS, Jiří Rusnok, prezident APF, předseda představenstva a ředitel ING PF, a Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.