FÓRUM sociální politiky – 2/2010

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2010

Vážení čtenáři,

v období, kdy jsou v důsledku krize příjmy státního rozpočtu nižší a výdaje na oblast sociálního zabezpečení vyšší, je těžké stát příliš nezadlužit a současně zabezpečit obyvatele před propadem do chudoby. S tímto nelehkým úkolem se v posledních letech musely vypořádat vlády krizí postižených zemí, které reagovaly řadou opatření, jimž jsme se v předchozích číslech věnovali. I tentokrát přinášíme článek o dílčích výsledcích výzkumného projektu ILO „Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis“, z nichž vycházel seminář pořádaný ILO ve spolupráci s VÚPSV, v. v. i.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná

8.4.2010

Lubomír Mlčoch

Komparace „ideálních typů“ prorodinných politik v zemích EU a v USA ukazuje, že rodičovská péče je všude více či méně v kolizi s politikami zaměstnanosti. Autor argumentuje, že relativně nejúspěšnějším – ač jistě rovněž nikoliv ideálním řešením – je „Francouzský tržní etatismus“. Za diverzitou řešení se skrývá jeden společný důvod pro kolizi rodičovské péče a zaměstnání: rodina je v ekonomickém systému naší civilizace jen „závisle proměnnou“. Vize rovnosti rodiny v ekonomickém slova smyslu, jejíž předběžnou podmínkou je potřebná hodnotová proměna ve společnosti pozdního kapitalismu, tvoří druhou, normativní část studie. Podstatné zlepšení v daňovém systému, narovnávající dosud nerovné postavení rodiny, by mohlo podstatně ovlivnit reformu penzijních systémů. Rodina jako ekonomicky konkurenceschopná a sociálně soudržná instituce je conditio sine qua non pro přežití naší civilizace.

Continue reading

Číst článek

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize

8.4.2010

Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová-Bartáková, Jiří Vyhlídal

V této stati se zabýváme hodnocením opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovní v České republice za období roku 2007. Poznávacím cílem práce je zjištění zaměření programů na jednotlivé skupiny nezaměstnaných a jejich efektů na opuštění evidence u opatření uskutečněných v roce 2007. Programy jsou hodnoceny s jistým časovým odstupem, abychom mohli sledovat nejen krátkodobé, ale také střednědobé efekty, neboť předchozí studie potvrdily významné posuny těchto efektů v čase. Přes časový odstup (hodnotíme programy realizované v roce 2007) jsou naše zjištění stále relevantní, neboť strategie zaměstnanosti se nemění příliš zásadně v krátkých obdobích, neboť je výsledkem jejího dlouhodobějšího formování. Je ovšem třeba brát v úvahu změny v kontextu (cyklický vývoj ekonomiky), stejně jako změny v rozsahu realizovaných opatření. K účelu hodnocení programů využíváme data z administrativního systému pro sledování nezaměstnanosti (OKpráce), která zahrnují údaje za všechny nezaměstnané1 a všechny typy programů realizovaných za účasti či prostřednictvím úřadů práce v celé České republice. Analýzu provádíme ve třech rovinách – sledujeme zaměření jednotlivých programů na příslušné skupiny nezaměstnaných, hrubé a částečně očištěné efekty z hlediska účasti v evidenci ve sledovaném období a další faktory, které mohou mít vliv na úspěšnost realizovaných programů APZ.

Continue reading

Číst článek

Hodnocení nového zákona o nemocenském pojištění z pohledu naplnění některých jeho cílů

8.4.2010

Božena Michálková

Po několikaletých přípravách byl v roce 2006 přijat a k 1. 1. 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP). Po více než 50 letech tak došlo k zásadní změně systému nemocenského pojištění, a to jak z hlediska vlastního obsahu právní úpravy, tak i jejího praktického provádění. S odstupem více než jednoho roku od náběhu nového systému a přechodu do stabilního, rutinního způsobu aplikace je možné na základě získaných poznatků přistoupit k prvotnímu rozboru stavu, popř. směřování k naplnění zamýšlených cílů.

Continue reading

Číst článek

O bydlení seniorů

8.4.2010

Eva Grollová, Hana Janečková

Česká populace stárne a důsledky změn v demografické struktuře obyvatelstva se projevují v celé řadě oblastí. Na celospolečenské úrovni například stárnutí populace vyvolává problémy s financováním důchodového systému, zdravotních a sociálních služeb apod. Do života jednotlivců a jejich rodin stáří přináší změny, potřebu přizpůsobit životní podmínky tak, aby lidé i ve vyšším věku mohli plnohodnotně a kvalitně žít. Na vlastní stáří by se měl každý připravit, počítat s postupným úbytkem fyzických i psychických sil. Výrazně k tomu může přispět odpovídajícím způsobem přizpůsobené bydlení. Zjistit, do jaké míry odráží bydlení dnešních seniorů měnící se potřeby související s vyšším věkem a potenciálním zhoršením smyslových a pohybových schopností, bylo cílem projektu Bydlení seniorů1, uskutečněného Diakonií ČCE. Součástí výstupu projektu byl i dokumentární film O bydlení seniorů a stejnojmenná informační brožura. S některými údaji o bydlení starších osob seznamujeme v následujícím textu.

Continue reading

Číst článek

Rovný přístup k zaměstnání?

8.4.2010

Eva Liberdová

Podle zákona o zaměstnanosti má zaměstnavatel povinnost vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením a hlásit úřadu práce místa pro ně vhodná. Příspěvek vychází z analýzy zveřejněných nabídek volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na integrovaném portálu MPSV a zaměřuje se na přístupnost těchto pracovních nabídek osobám se sluchovým postižením. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé v řadě případů požadují, aby si s nimi uchazeč o zaměstnání sjednal případnou schůzku pouze telefonicky, je taková podmínka daná zaměstnavatelem vůči uchazečům se sluchovým postižením – z hlediska přístupu k zaměstnání v porovnání s ostatními skupinami osob se zdravotním postižením – nepřímo diskriminační.

Continue reading

Číst článek

Letní dům přispívá k prevenci sociálního vyloučení dětí a mladých lidí z dětských domovů

8.4.2010

Martina Bromová, Andrea Blahovcová

Občanské sdružení Letní dům podporuje sociální začleňování dětí a mladých lidí z dětských domovů do běžné společnosti realizací dvou projektů. Prvním je Sociální rehabilitace – registrovaná sociální služba1, která nabízí dětem vícedenní sociálně-terapeutické pobyty mimo ústavní prostředí. Druhý projekt nazvaný Spolu o krok dále nabízí individuální doprovázení při odchodu z dětského domova a pobyty v tréningovém bytě v Praze, kde se mladí lidé starší třinácti let připravují na samostatný a soběstačný život.

Continue reading

Číst článek

Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti

8.4.2010

Helena Lisá

Dne 2. 3. 2010 se v budově Ministerstva zdravotnictví konal seminář na téma „Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti“, pořádaný Mezinárodní organizací práce (ILO) ve spolupráci s VÚPSV, v. v. i. Významnými hosty byli ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a bývalý „eurokomisař“ Vladimír Špidla. Cílem bylo seznámit účastníky z řad odborníků, zaměstnavatelů, odborů, pracovníků akademické sféry a další zájemce s dílčími výsledky výzkumného projektu ILO „Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis“, jehož úkolem je zmapovat, jak a jakými prostředky a s jakými výsledky evropské země reagují na ekonomickou krizi. Výstupem bude publikace, v níž autoři jednotlivých výzkumů shrnou základní poznatky a osvědčené způsoby řešení. ILO oslovila vedle svých vlastních expertů také řadu odborníků z akademických kruhů, aby zpracovali jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Autoři považovali za užitečné již nyní zveřejnit dosavadní dílčí výsledky, aby mohly být aktuálně využity v praxi, a byli zvědaví na výsledky diskuse k jednotlivým tématům, aby na ně případně mohli reagovat při zpracování konečné verze publikace.

Continue reading

Číst článek

Informace o řešení projektu „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – l. fáze (2009)“

8.4.2010

Jana Vavrečková, Ivo Baštýř

Koncepční dokumenty EU (Společné základní principy integrace přistěhovalců v EU Doc EU/14615/04, víceletý program Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007–2013 atd.) zdůrazňují důležitou úlohu soustavy ukazatelů a metodik pro sledování a hodnocení procesů integrace cizinců z třetích zemí. Důraz je kladen na sledování účinnosti uplatňovaných opatření v oblasti integrace cizinců a plánování jejich dalšího rozvoje a zaměření v jednotlivých členských státech a EU jako celku. V ČR se dosud uplatňuje nesystematický postup sběru dat, vzhledem k chybějící soustavě vhodných monitorovacích nástrojů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců, čímž je omezeno plánování a přijetí účinných opatření v této oblasti.

Continue reading

Číst článek

Pozornost vztahům seniorů a mládeže

8.4.2010

Blažena Frcalová, Marie Sýkorová

Vzájemné vztahy dětí a mladých lidí a seniorů v různých prostředích na veřejnosti jsou předmětem zájmu Seniorské občanské společnosti v Českých Budějovicích již zhruba dva roky. Názory seniorů byly zjišťovány ve spolupráci s Městskou organizací Svazu důchodců v Českých Budějovicích prostřednictvím ankety, především v klubu důchodců Jana Roháče z Dubé. Názory dětí a mládeže při besedách ve školách.

Continue reading

Číst článek

K vývoji nezaměstnanosti ve světě v roce 2009

8.4.2010

Podle zprávy ILO „Global Employment Trends“ se počet osob bez práce v roce 2009 celosvětově zvýšil na téměř 212 milionů, což znamená zvýšení o 34 milionů v porovnání s rokem 2007. ILO na základě ekonomické předpovědi MMF odhaduje, že celosvětová míra nezaměstnanosti zůstane v roce 2010 vysoká, přičemž v rozvinutých zemích a v EU počet nezaměstnaných stoupne o další 3 miliony osob, zatímco v ostatních oblastech se stabilizuje na současné úrovni nebo mírně poklesne.

Continue reading

Číst článek

Dlouhodobá koncepce výzkumu VÚPSV, v. v. i., na období 2011–2017

8.4.2010

Vláda ČR dne 26. 3. 2008 svým usnesením č. 287 schválila „Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky“. Tento dokument má zásadní dopad do systému financování a institucionálního uspořádání české vědy. V důsledku schválené reformy byl novelizován i zákon č. 130/2002 Sb., tzv. zákon o podpoře výzkumu a vývoje, jehož účinnost nastala k 14. 7. 2009. Podle tohoto zákona jsou výzkumným ústavům poskytovány finanční prostředky ne na výzkumné záměry, jak tomu bylo v letech předcházejících, ale na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace, kdy prostředky budou poskytnuty na základě výsledků organizace (publikačních aktivit, patentů, průmyslových vzorů apod.) v uplynulých pěti letech. Vzhledem k těmto skutečnostem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v .i., připravil uvedený koncepční dokument, se kterým se můžete seznámit.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.