Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti

Helena Lisá

Dne 2. 3. 2010 se v budově Ministerstva zdravotnictví konal seminář na téma „Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti“, pořádaný Mezinárodní organizací práce (ILO) ve spolupráci s VÚPSV, v. v. i. Významnými hosty byli ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a bývalý „eurokomisař“ Vladimír Špidla. Cílem bylo seznámit účastníky z řad odborníků, zaměstnavatelů, odborů, pracovníků akademické sféry a další zájemce s dílčími výsledky výzkumného projektu ILO „Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis“, jehož úkolem je zmapovat, jak a jakými prostředky a s jakými výsledky evropské země reagují na ekonomickou krizi. Výstupem bude publikace, v níž autoři jednotlivých výzkumů shrnou základní poznatky a osvědčené způsoby řešení. ILO oslovila vedle svých vlastních expertů také řadu odborníků z akademických kruhů, aby zpracovali jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Autoři považovali za užitečné již nyní zveřejnit dosavadní dílčí výsledky, aby mohly být aktuálně využity v praxi, a byli zvědaví na výsledky diskuse k jednotlivým tématům, aby na ně případně mohli reagovat při zpracování konečné verze publikace.

Lisá, Helena, Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .