Hodnocení nového zákona o nemocenském pojištění z pohledu naplnění některých jeho cílů

Božena Michálková

Po několikaletých přípravách byl v roce 2006 přijat a k 1. 1. 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP). Po více než 50 letech tak došlo k zásadní změně systému nemocenského pojištění, a to jak z hlediska vlastního obsahu právní úpravy, tak i jejího praktického provádění. S odstupem více než jednoho roku od náběhu nového systému a přechodu do stabilního, rutinního způsobu aplikace je možné na základě získaných poznatků přistoupit k prvotnímu rozboru stavu, popř. směřování k naplnění zamýšlených cílů.

Michálková, Božena, Hodnocení nového zákona o nemoc. pojištění z pohledu naplnění některých jeho cílů. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .