Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize

Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová-Bartáková, Jiří Vyhlídal

V této stati se zabýváme hodnocením opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovní v České republice za období roku 2007. Poznávacím cílem práce je zjištění zaměření programů na jednotlivé skupiny nezaměstnaných a jejich efektů na opuštění evidence u opatření uskutečněných v roce 2007. Programy jsou hodnoceny s jistým časovým odstupem, abychom mohli sledovat nejen krátkodobé, ale také střednědobé efekty, neboť předchozí studie potvrdily významné posuny těchto efektů v čase. Přes časový odstup (hodnotíme programy realizované v roce 2007) jsou naše zjištění stále relevantní, neboť strategie zaměstnanosti se nemění příliš zásadně v krátkých obdobích, neboť je výsledkem jejího dlouhodobějšího formování. Je ovšem třeba brát v úvahu změny v kontextu (cyklický vývoj ekonomiky), stejně jako změny v rozsahu realizovaných opatření. K účelu hodnocení programů využíváme data z administrativního systému pro sledování nezaměstnanosti (OKpráce), která zahrnují údaje za všechny nezaměstnané1 a všechny typy programů realizovaných za účasti či prostřednictvím úřadů práce v celé České republice. Analýzu provádíme ve třech rovinách – sledujeme zaměření jednotlivých programů na příslušné skupiny nezaměstnaných, hrubé a částečně očištěné efekty z hlediska účasti v evidenci ve sledovaném období a další faktory, které mohou mít vliv na úspěšnost realizovaných programů APZ.

Hora, Ondřej, Hodnocení účinnosti prog. aktivní politiky zaměst. před příchodem finanční a ekono. krize. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .