FÓRUM sociální politiky – 3/2010

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

3/2010

Vážení čtenáři,

některé mezinárodní organizace a instituce v poslední době zveřejňují optimistické odhady vývoje světové ekonomiky. I u nás míra nezaměstnanosti klesla, především díky sezonnímu zaměstnávání a veřejně prospěšným pracím. Mezinárodní organizace práce však považuje za velmi důležité, aby byl ekonomický růst doprovázen nárůstem počtu kvalitních pracovních míst. Vlády zemí, které ve snaze zmírnit dopady ekonomické krize zavedly fiskální stimuly ekonomiky i za cenu zadlužení, se nyní snaží zamezit jeho dalšímu prohlubování a v řadě případů jsou nuceny přijímat restriktivní rozpočtová opatření už v době, kdy by ještě měly podporovat křehký ekonomický růst. I naše země stojí před stejným úkolem. Dalším úkolem budoucí vlády bude navrhnout, jak upravit zákon o důchodovém pojištění v souladu s nálezem Ústavního soudu, jímž bylo k 30. 9. 2011 zrušeno ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud se do té doby nepodaří přijmout změnu zákona, přestane po tomto datu platit dosavadní způsob stanovení výpočtového základu, kdy se aplikují redukční hranice pro výpočet procentní výměry důchodů. Politická reprezentace by se proto měla co nejdříve shodnout a přijmout takové řešení, které by důvody, které Ústavní soud k tomuto nálezu vedly, odstranilo a současně zajistilo dlouhodobou stabilitu našeho důchodového systému. I tvůrci obsahové náplně FÓRA sociální politiky se proto na důchodovou problematiku více zaměří, tentokrát komentářem nálezu Ústavního soudu.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU

8.6.2010

Jan Vlach

Článek se snaží zmapovat základní aspekty mzdové konvergence v ČR po připojení k EU v časovém horizontu let 2003 až 2008. Integrace české ekonomiky do Evropského hospodářského prostoru probíhá v širokém prostoru institucionálního zakotvení a ve sbližování strukturálních ekonomických parametrů. Mezi základní patří konvergence cenové hladiny a její struktury. Významnou položku v tomto procesu představuje cena práce, tvořená z více než 2/3 mzdou. Nízká výdělková hladina v ČR se postupně v nominálním a paritním vyjádření přibližovala a přibližuje parametrům vyspělých zemí. Obdobný proces probíhá i v ostatních zemích, které k EU přistoupily po roce 2004. Vzájemnou výdělkovou konvergenci lze sledovat i ve „starých“ členských zemích. Průvodním jevem integrace do jednotného vnitřního evropského trhu byl rychlý mzdový růst v ČR podepřený růstem produktivity. S ohledem na zatím nízkou českou relativní cenovou hladinu, která v roce 2007 dosáhla zhruba 70 % průměru EU a podhodnocený kurs Kč, lze předpokládat pokračování rychlého vyrovnávání hodnotových relací na parametry EU, se kterým bude korespondovat pohyb mzdového ocenění práce v EUR a v paritě kupní síly. Díky nízké české cenové hladině zaměstnavatelé zatím disponují, v relaci k trhům vyspělých ekonomik, nízkou cenu práce. V příštích letech však tato výhoda bude postupně slábnout. Podkladem článku byla data Eurostatu z Evropského srovnávacího programu (European Comparison Programme) a časové řady hrubých a čistých výdělků v jednotlivých členských zemí EU. Analýza tuzemských proporcí vycházela z časových řad statistiky práce ČSÚ.

Continue reading

Číst článek

Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů

8.6.2010

Oldřich Matoušek, Eva Jozífková, Hana Pazlarová, Veronika Dziamová

Článek podává přehled rizikových (dále jen R faktory) a protektivních faktorů (dále jen P faktory), které vybraná současná odborná literatura označuje jako relevantní při posuzování situace ohroženého dítěte, resp. rodiny. Přehled zahrnuje nejen poznatky společenskovědních disciplín, ale také poznatky z etologie člověka. Autoři předpokládají, že přehled bude užitečný pro profesionály, kteří hodnotí situaci dítěte a rodiny, plánují služby pro děti a rodiny a také tyto služby poskytují.

Continue reading

Číst článek

Nezaměstnaní nad padesát let a jejich návrat na trh práce

8.6.2010

Tomáš Soukup, Martin Ďurďovič

V letošním roce probíhá za spoluúčasti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zajímavý výzkumný projekt mezinárodního charakteru „Active Ageing“ podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání ve věku nad padesát let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Kromě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí se na něm podílí rovněž výzkumné instituce ze Slovinska (The Economic Institute of Maribor, The Association of Societies for Social Gerontology of the Republic of Slovenia), Velké Británie (Edinburg Chamber of Commerce, Partnerships in Social and Community Enterprise in Social) a Belgie (European Regeneration Areas Network). Jejich společnou snahou je provázat poznatky získané z rozdílných regionů a prověřit, jaké přístupy se při řešení uvedeného problému osvědčují a jaké ne.

Continue reading

Číst článek

Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu

8.6.2010

Martin Holub

Dne 23. 3. 2010 Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a znovu tím rozproudil dlouhotrvající diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Ústavní soud rozhodoval o míře využití dvou základních principů – principu rovnosti a principu solidarity v důchodovém systému České republiky. Zjednodušeně řečeno, Ústavní soud konstatoval, že aplikování principu solidarity v takové míře, jaká je použita v českém důchodovém systému, odporuje ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců.

Continue reading

Číst článek

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele

8.6.2010

Pavel Bareš

Cílem provedeného výzkumného šetření mezi poskytovateli sociálních služeb bylo získat informace o poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Značná pozornost tak v rámci šetření byla věnována základním charakteristikám organizací poskytujících vybrané typy sociálních služeb, jež mohou tyto cílové skupiny využívat, charakteristice klientů využívajících těchto služeb nebo o ně žádajících a dostupnosti těchto služeb pro potenciální klienty. Nejčastější, respektive nejzávažnější potíže, s nimiž se oslovení poskytovatelé při zajišťování sociálních služeb potýkali, tedy nebyly výhradním tématem provedeného výzkumného šetření. Získané odpovědi na tuto otázku tak představovaly samostatný tematický okruh, jemuž je v následujícím textu věnována pozornost. Z dalších okolností sledovaných v rámci provedeného výzkumného šetření budou v krátkosti nastíněny pouze základní charakteristiky dotázaných poskytovatelů sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Obce a veřejná služba

8.6.2010

Petr Beck, Petr Niederle

Institut veřejné služby byl implementován do systému pomoci v hmotné nouzi zákonem č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela vstoupila v účinnost od 1. ledna 2009. Od téhož data mají obce možnost organizovat veřejnou službu. Následující příspěvek seznamuje z některými výsledky šetření provedeného MPSV po roce od zavedení této možnosti.

Continue reading

Číst článek

Organizace zaměstnavatelů v období krize

8.6.2010

Podle nového materiálu ILO „Employers´ Organisations responding to the impact of the crisis“ sehrály významnou roli v celosvětovém úsilí o zmírnění dopadů ekonomické krize organizace zaměstnavatelů. Ty hrají tradičně aktivní úlohu při vytváření národních politik trhu práce a období ekonomické krize není v tomto směru výjimkou. Reagovaly na její negativní důsledky a současně vytvářely podmínky pro dlouhodobější pozitivní změny, které v době krize vznikají.

Continue reading

Číst článek

Překonat krizi a podpořit růst zaměstnanosti

8.6.2010

Podle výsledků studie ILO „Accelerating a job-rich recovery in G20 countries: Building on experience“ vypracované ve spolupráci s OECD opatření k omezení ekonomické krize přijatá v zemích G20 v letech 2009 a 2010 zachránila nebo přispěla k vytvoření zhruba 21 milionů pracovních míst. Na poklesu počtu pracovních míst z druhé poloviny roku 2008 se v první čtvrtině roku 2010 nic nezměnilo, i když je patrný začátek ekonomického oživení. Současně narůstá podíl neformálního zaměstnávání a chudoba v rozvíjejících se zemích. Reálné mzdy rostou rovněž jen slabě, a to ve všech mzdových kategoriích.

Continue reading

Číst článek

Z výsledků výzkumu v roce 2009

8.6.2010

Vědecko výzkumná činnost VÚPS, v. v. i., v roce 2009 navazovala na předchozí výzkumnou činnost a byla realizována v rámci projektů souhrnného charakteru. Tematicky byla zaměřena na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v našem státě s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Se zaměřením výzkumu a poznatky získanými jednotlivými výzkumnými týmy seznamuje následující text.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.