FÓRUM sociální politiky – 4/2010

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2010

Vážení čtenáři,

vývoj v poslední době ukázal, že obavy vlád řady evropských zemí z přílišného zadlužení byly oprávněné, proto dochází k přijímání úsporných opatření, leckdy velmi radikálních, např. v Řecku. I naše nově jmenovaná vláda chystá řadu změn, které se dotknou téměř všech oblastí života společnosti, např. finančních úspor má být dosaženo snížením prostředků na platy ve státní a veřejné správě. V oblasti práce a sociálních věcí bude cílem především zpružnit trh práce, zpřísnit podmínky nároku na některé sociální dávky a kontrolu jejich dodržování. Zvýšená pozornost bude nadále věnována nelegálnímu zaměstnávání cizinců a práci načerno. Pokračují rovněž práce na připravované důchodové reformě, přičemž bude třeba reagovat na nález Ústavního soudu, jímž bylo k 30. 9. 2011 zrušeno ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V plánu je i snížení počtu dávek a zřízení jednoho inkasního místa, což by mělo přispět k vyšší efektivitě vynakládaných prostředků. Oblast práce a sociálních věcí bude procházet obdobím změn, které budou ovlivňovat životní podmínky všech složek společnosti.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku

9.8.2010

Kamila Svobodová, Anna Šťastná

Spolu s vysokou mírou participace žen na pracovním trhu a dominujícím modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při zajištění placené a neplacené práce, kdy ženy zastanou vedle zaměstnání i většinu práce neplacené. Potřeba vyššího zapojení mužů ve sféře soukromé je přitom obzvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v České republice a na Slovensku, s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost bude věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromé sféře. Sledovány budou přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na pracovní trh, zajištění péče o malé děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi oba partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů manželských a partnerských dvojic s dětmi ve věku do 6 let, provedených paralelně v České republice a na Slovensku.

Continue reading

Číst článek

Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a v ČR

9.8.2010

Jana Vavrečková, Ivo Baštýř

Předložený příspěvek popisuje genezi a dosažený stav přípravy a realizace systémů monitorování a hodnocení výsledků politik integrace cizinců z třetích zemí v členských státech Evropské unie a samostatně v České republice. Závěry Rady EU (listopad 2008) a na ně navazující německé a švédské iniciativy soustředily pozornost na význam a bariéry vytváření monitorovacího systému na unijní úrovni, který by umožňoval porovnávání a využívání zkušeností mezi členskými státy. Obsahová a metodická úskalí takového systému jsou naznačena na pozadí složitosti procesů integrace v jednotlivých státech a diferenciace integračních politik mezi státy. K tomu přistupuje rozdílnost informačních systémů o cizincích z třetích zemí z hlediska vymezení této skupiny cizinců i obsahu a způsobu získávání dat. Je zřejmé, že započatý proces vytváření systému monitorování integrace bude vyžadovat několikaleté úsilí jak na národních, tak na evropské úrovni. Článek je úvodem do problematiky s cílem otevřít výměnu názorů a zkušeností k této náročné a aktuální problematice.

Continue reading

Číst článek

Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému

9.8.2010

Martin Holub

Dne 23. 3. 2010 Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a postavil tím Ministerstvo práce a sociálních věcí před nutnost učinit změny v důchodovém systému ČR do 30. 9. 2011. Rozhodnutí Ústavního soudu tak znovu otevřelo diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Tento článek je pak možno považovat za jeden z příspěvků do této diskuse, kdy představuje jedno (ne však jediné) modelové řešení vzniklé situace, tak aby bylo naplněno rozhodnutí Ústavního soudu, tedy aby aplikování principu solidarity v českém důchodovém systému neodporovalo ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců. Zároveň je toto řešení technicky a časově zvládnutelné v rámci termínu, který Ústavní soud stanovil. Představované řešení by tedy jednak bylo konformní s rozhodnutím Ústavního soudu a vytvořilo by prostor pro důkladnou přípravu reformy důchodového zabezpečení jako celku.

Continue reading

Číst článek

Praxe a zaměstnávání studentů vysokých škol jako specifické kategorie zaměstnanců

9.8.2010

Simona Weidnerová

V návaznosti na zveřejněné požadavky Svazu průmyslu a dopravy v oblasti moderního vzdělávání1 se naskýtá otázka, jak je to nyní s praxí studentů vysokých škol a zda je v této oblasti vhodné provést regulaci. Cílem této stati je vzbudit zájem odborné i zainteresované laické veřejnosti o toto téma a napomoci k zapojení klíčových aktérů do úsilí formulovat vhodnou regulaci, která by vyhovovala všem zúčastněným stranám a měla dlouhodobě pozitivní efekt. Zaměřujeme se na zvláštní právní režim praxe a příležitostné práce u specifické kategorie zaměstnanců, kterými jsou studenti vysokých škol. Chceme analyzovat zákoník práce2 a související právní předpisy a zaměřit se zejména na potenciál, který nabízí stávající právní úprava pro flexibilní pracovní úvazky pro praxi studentů a sladění studijních povinnosti s výkonem placené praxe. Na tomto základě pak chceme učinit závěr, zda je pro studentskou praxi a stáž vyhovující stávající právní stav nebo zda je vhodné provést regulaci, která bude pro studenty přínosem jak z hlediska získání praktických dovedností a zkušeností, tak i z hlediska vylepšení jejich ekonomické situace.

Continue reading

Číst článek

Kritická místa systému pojišťování pracovních úrazů v návaznosti na podnikové výdaje

9.8.2010

Vojtěch Chlubna

Současný systém pojištění pracovních úrazů v České republice je upraven vyhláškou o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Ta měla rychle a po přechodnou dobu nahradit úpravu předchozí a zabezpečit zaměstnance před mnohdy nepříznivými dopady úpadků a restrukturalizací podniků. Po více než dvaceti letech své existence je tento systém kritizován především pro svoji nehospodárnost, neefektivitu a ekonomickou netransparentnost. Kritika tohoto způsobu pojištění postupně získává na významu, zvláště pak v době úsporných opatření. Finance systému jsou součástí státního rozpočtu, což je činí nepřehlednými a celkově snižuje možnost kontroly jeho hospodárnosti. Dále nastavení kritérií (rozdělení ekonomických činností či finanční motivace účastníků pojištění) není schopno reflektovat současné požadavky systému zaměstnanec – podnik – stát. Systém představuje nemalé zatížení povinnými výdaji, a to především větších podniků působících v těžkém průmyslu. Současná právní úprava nedovoluje nastavení podmínek pro zaměstnavatele tak, aby byl pozitivně finančně motivován. Výše pojistného je konstantní a nezávislá na účinnosti bezpečnostní politiky podniků. Povinné pojistné je proto podniky chápáno jako daň, neboť jeho výši nemohou ovlivnit. Nová úprava tohoto systému by měla odstranit kritizované nedostatky a zajistit jeho trvalou udržitelnost.

Continue reading

Číst článek

Dobříš – obec přátelská rodině

9.8.2010

Lenka Mašková

Dobříš, osmitisícové město Středočeského kraje, získala jako první ve své kategorii titul „Obec přátelská rodině“. Prvního ročníku, který se konal v roce 2008, se zúčastnilo 218 měst a obcí z celé republiky. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center.

Continue reading

Číst článek

Červnové konference na téma důchodová reforma

9.8.2010

Martin Holub

V průběhu třetího červnového týdne proběhly v krátkém časovém sledu dvě konference zabývající se tématem důchodové reformy, které jenom podtrhují vážnost tématu, jakým bezesporu reforma důchodového systému je. První byla konference Vysoké školy finanční a správní a Fakulty sociálních věd UK na téma „Důchodová reforma – jak dál?“ a dva dny poté následovalo 104. žofínské fórum na téma „Jakou důchodovou reformu potřebuje ČR?“. Přinášíme informaci o obou akcích.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.