Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku

Kamila Svobodová, Anna Šťastná

Spolu s vysokou mírou participace žen na pracovním trhu a dominujícím modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při zajištění placené a neplacené práce, kdy ženy zastanou vedle zaměstnání i většinu práce neplacené. Potřeba vyššího zapojení mužů ve sféře soukromé je přitom obzvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v České republice a na Slovensku, s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost bude věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromé sféře. Sledovány budou přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na pracovní trh, zajištění péče o malé děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi oba partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů manželských a partnerských dvojic s dětmi ve věku do 6 let, provedených paralelně v České republice a na Slovensku.

Svobodová, Kamila, Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. FSP,_č. 4, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .