Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice

Marie Dohnalová

S koncepcí sociální ekonomiky a sociálních podniků jsme čtenáře seznámili již koncem roku 2008. Od té doby došlo v evropském prostředí k posunu a od sociálních podniků se očekává, že budou jedním z aktérů řešení dopadů ekonomické krize. Organizace Social Economy Europe1 své stanovisko k strategii Evropské unie 2020 vyjádřila v materiálu „Podniky sociální ekonomiky jako klíčoví hráči pro implementaci strategie EU 2020“. Poznávání zahraniční teorie i praxe sociální ekonomiky a informace o sociálních podnicích v jiných zemích vedou k šíření myšlenek sociální ekonomiky a k zakládání sociálních podniků i v České republice.2 Vznikla platforma expertů a zainteresovaných osob, která má zájem definovat sociální ekonomiku, sociální podnikání a sociální podnik.3 V akademickém prostředí jsou realizovány vědeckovýzkumné projekty a vznikají vysokoškolské předměty s názvem Sociální ekonomika.4 V již uvedeném příspěvku jsme zmínili potřebu
vymezit (určit) české sociální podniky jako subjekty sociální ekonomiky. Tento úkol je řešen v rámci výzkumu při realizaci projektu Grantové agentury ČR. S metodikou, která byla výzkumným týmem5 z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí použita k definování českých sociálních podniků, seznamuje následující příspěvek.

Dohnalová, Marie, Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice,_č. 5, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .