FÓRUM sociální politiky – 2/2011

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2011

Vážení čtenáři,

v prvních měsících letošního roku vrcholily práce na přípravě důchodové reformy a veřejnost byla seznámena jak s principy navrhovaných změn, tak s opatřeními, která si vyžádají v daňové oblasti, i s tím, jak budou jednotlivým skupinám obyvatel kompenzovány předpokládané zvýšené výdaje. Své postoje vyjádřily strany vládní koalice, opoziční parlamentní strany a zástupci odborů i zaměstnavatelů. I když v některých aspektech bylo přihlédnuto k požadavkům odborů a parlamentní opozice, jejich postoj k připravovaným změnám zůstává nadále negativní. Vláda již schválila paragrafované znění tzv. „malé“ novely zákona o důchodovém pojištění, reagující na nález Ústavního soudu. Také na principech „velké“ důchodové reformy, umožňující vyvést za stanovených podmínek určitý podíl pojistného do soukromých důchodových fondů, panuje ve vládě shoda a MPSV připravuje paragrafované znění zákona. Výrazem mezigenerační solidarity by mohla být možnost asignovat jedno procento ze základu pro výpočet pojistného rodičům ve starobním důchodu. Centrální Úřad práce ČR zahájil i přes problémy s přijímáním příslušného zákona svoji činnost od počátku dubna. V důsledku racionalizace a centralizace řady činností dojde k administrativním úsporám a uvolnění personálních kapacit k posílení kontrolní činnosti. Pokračují i práce na legislativních změnách v ostatních sociálních systémech.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Heterogenita uchazečů o zaměstnání – dopady a možnosti řešení

6.4.2011

Tomáš Soukup

Implementace nástrojů APZ naráží v praxi na problém heterogenity uchazečů o zaměstnání. Uchazeči netvoří jednu homogenní skupinu. Ve skutečnosti každý z nich má jiné problémy, potřeby i zaměstnatelnost. Tato skutečnost se odráží i v práci a výsledcích služeb zaměstnanosti. Ve studii jsme definovali 4 oblasti, kde se heterogenita negativně projevuje. Zaprvé, heterogenita uchazečů ovlivňuje čisté efekty aktivizačních nástrojů (APZ, rekvalifikace, ESF…). Zahraniční studie ukazují, že žádné či nedostatečné cílení snižuje efekty intervencí (např. Martin, Grubb, 2001; Thomsen, 2007). Zadruhé, práce s rizikovými uchazeči je náročnější než s lépe zaměstnatelnými uchazeči. Protože zdroje poradců jsou limitované, poradci často preferují práci s lépe „vybavenými“ uchazeči na úkor hůře zaměstnatelných (např. Lipsky, 1980). Zatřetí, stále využívanější outsourcing služeb zaměstnanosti řeší stejný problém jako poradci, tedy preferenci lépe vybavených uchazečů na úkor hůře zaměstnatelných. Například nizozemská zkušenost ukazuje, že tržní organizace upřednostňují práci s lépe zaměstnatelnými uchazeči, neboť obdrží stejné peníze za všechny uchazeče (Van Berkel, 2007). Začtvrté, porovnání výkonu jednotlivých úřadů práce, které je nezbytné v decentralizované struktuře řízení, je velice složité, mimo jiné kvůli rozdílné struktuře uchazečů. Negativní efekt heterogenity může pomoci redukovat profilování uchazečů o zaměstnání a diferenciace intervencí. V některých zemích se využívá k redukci efektu heterogenity profilování, které je založeno na statistické predikci nalezení nového zaměstnání. Spolehlivost predikce do značné míry ovlivňuje využitelnost profilování v praxi. Při testování statistické proveditelnosti se ukazuje, že model je schopen správně predikovat riziko dlouhodobé nezaměstnanosti pro cca 78 % uchazečů, což je výrazně více ve srovnání s využitím rizikových skupin.

Continue reading

Číst článek

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

6.4.2011

Veronika Blažková

Příspěvek vychází z analýzy zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice na základě výzkumu provedeného metodou polostrukturovaných rozhovorů s osobami se zdravotním postižením, zaměstnavateli a zaměstnanci úřadů práce. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska a přístupy k sociálnímu vyloučení, vymezeny základní pojmy a zmíněny aktuální právní předpisy. Následuje část zabývající se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu jednotlivých druhů postižení a dále sekundární analýzou výsledků empirických šetření v České republice, provedených v posledních pěti letech. Stručně je zmíněno uspořádání zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Německu a v Rakousku. Ve druhé, praktické části, je popsán uskutečněný kvalitativní výzkum včetně použitých metod a charakteristiky respondentů, způsobu analýzy získaných dat a jejich komparace a následné interpretace. Cílem bylo identifikovat faktory, které přispívají k nízké zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a odhalit, do jaké míry se jedná o subjektivní příčiny na straně osob se zdravotním postižením a do jaké míry se jedná o objektivní příčiny. Na základě zjištěných skutečností byla vypracována doporučení pro aktéry ovlivňující míru jejich účasti na trhu práce.

Continue reading

Číst článek

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb

6.4.2011

Ladislav Průša

Jedním z klíčových aspektů ovlivňujících efektivní fungování každého systému je jeho správné architektonické nastavení, tedy optimální nastavení vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jeho fungování. V oblasti sociálních služeb plní svoje role vedle Ministerstva práce a sociálních věcí a nestátních organizací rovněž kraje a obce, a to jak ve své samosprávné, tak i v přenesené působnosti. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o sociálních službách ukazují, že v řadě případů dochází v tomto směru z jejich strany ke konfliktu při plnění těchto rolí. Tato skutečnost je důsledkem realizace II. fáze reformy veřejné správy, kdy došlo v souvislosti se zrušením okresních úřadů k převedení jejich kompetencí do přenesené působnosti krajských úřadů a nově zřízených obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Spojení rolí státu se samosprávnými rolemi těchto subjektů je v rozporu s dlouhodobými koncepčními představami Ministerstva práce a sociálních věcí zakotvenými ve scénáři sociální reformy, podle nichž je nezbytné oddělit od sebe role státu a samosprávných orgánů, aby každý občan věděl, co je výsledkem jeho aktivity vyplývající z titulu pojištění, co dostává od státu a co je výsledkem působení samosprávných orgánů obcí, měst a krajů1.

Continue reading

Číst článek

Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

6.4.2011

Pavel Bareš

Kvalita poskytovaných sociálních služeb a jejich efektivita se do značné míry odvíjejí od jejich personálního zajištění. O něm vypovídá poměrně široké spektrum informací, především informace o počtu pracovníků, jejich odborné kvalifikaci, pracovním zařazení, jejich pracovní náplni, získané praxi či přístupu ke klientům. Právě zachycení vybraných základních ukazatelů o personálním zajištění různých typů sociálních služeb bylo jedním z cílů výzkumného projektu „Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, z jehož výsledků tento příspěvek vychází.

Continue reading

Číst článek

Sociální šetření u příspěvku na péči

6.4.2011

Miloslava Lukešová

Zákon o sociálních službách je v systému sociálního zabezpečení České republiky průlomovou právní normou, která přinesla nové pojetí celého systému sociální ochrany a sociálních služeb. V podobě příspěvku na péči zavedl nástroj, který měl měnit podobu sociálních služeb včetně postavení uživatele této služby.

Continue reading

Číst článek

Obchod a zaměstnanost v období globální krize: poučení do budoucna

6.4.2011

Spolupořadateli konference „Trade and Employment Post-Crisis: Global Shocks, Structural Changes and Policy Responses“, která se konala 25. 10. 2010, byly ILO a Světová banka. Byla zaměřena na roli volného obchodu při podpoře růstu a vytváření pracovních míst. K danému tématu vyšla publikace „Trade and Employment in the Global Crisis“, jejímiž editory jsou Marion Jansen a Erik von Uexküll. Názory expertů ILO na danou problematiku a některá zjištění jsou obsahem následujícího příspěvku.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.