Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Veronika Blažková

Příspěvek vychází z analýzy zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice na základě výzkumu provedeného metodou polostrukturovaných rozhovorů s osobami se zdravotním postižením, zaměstnavateli a zaměstnanci úřadů práce. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska a přístupy k sociálnímu vyloučení, vymezeny základní pojmy a zmíněny aktuální právní předpisy. Následuje část zabývající se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu jednotlivých druhů postižení a dále sekundární analýzou výsledků empirických šetření v České republice, provedených v posledních pěti letech. Stručně je zmíněno uspořádání zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Německu a v Rakousku. Ve druhé, praktické části, je popsán uskutečněný kvalitativní výzkum včetně použitých metod a charakteristiky respondentů, způsobu analýzy získaných dat a jejich komparace a následné interpretace. Cílem bylo identifikovat faktory, které přispívají k nízké zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a odhalit, do jaké míry se jedná o subjektivní příčiny na straně osob se zdravotním postižením a do jaké míry se jedná o objektivní příčiny. Na základě zjištěných skutečností byla vypracována doporučení pro aktéry ovlivňující míru jejich účasti na trhu práce.

Blažková, Veronika, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .