FÓRUM sociální politiky – 4/2011

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2011

Vážení čtenáři,

dění první poloviny roku 2011 přineslo v některých sektorech ekonomické oživení, které se příznivě odrazilo v mírném růstu HDP, v poklesu míry nezaměstnanosti, stoupajícím počtu volných pracovních míst a v určitých oborech ve zvyšování mezd, tedy pozitivní vývoj. Za negativní lze naopak považovat skutečnost, že vládou schválené návrhy změn v důchodovém a zdravotním systému vyvolaly nesouhlas odborů a vyústily v jednodenní stávku, zejména v oblasti dopravy, a protestní pochod odborářů Prahou. Proti podobě zdravotní reformy protestovaly rovněž osoby se zdravotním postižením. Ani plánované změny v zákoníku práce se u odborů nesetkaly s příznivým hodnocením. Tzv. malou důchodovou reformu Senát odmítl a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, ta však zákon znovu odsouhlasila v původním znění. Prezident republiky svůj nesouhlas s přijatým řešením vyjádřil tím, že svůj podpis pod zákon nepřipojil. Ani navrhované úpravy v sociálních systémech a plánované postupné zvýšení DPH nebyly veřejností přijaty s pochopením. Úsporná rozpočtová opatření však přijímá většina evropských zemí, které se během hospodářské krize zadlužily, a to zvláště s vidinou řeckého příkladu toho, jak přílišné zadlužení státu může skončit. Důležité však je, aby tato opatření nedopadla nejhůře na chudobou nejohroženější segment obyvatelstva a aby se sociální ochrana nezaměřila jen na ty nejchudší, ale i na středněpříjmové skupiny obyvatelstva.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Rekvalifikace a jejich vliv na zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov

5.8.2011

Iva Karásková

Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jak ovlivnila účast v rekvalifikačních programech v letech 2008 a 2009 zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno–venkov. K zodpovězení této otázky byla použita sumativní evaluace ex-post se zaměřením na zlepšení výsledku, a to v podobě kombinace analýzy kvantitativních a kvalitativních dat. Autorka vychází z konceptu zaměstnatelnosti. Naznačuje, jak lze vliv rekvalifikací na zaměstnatelnost vysvětlit prostřednictvím teorie lidského kapitálu, teorie jednání, capabilities, konceptu flexibility a teorie fronty. Na základě těchto teorií selektuje důležité prvky zaměstnatelnosti, kterými jsou hledání zaměstnání, změna kvalifikace, kvalita zaměstnání a sociální kapitál. Optikou těchto prvků hodnotí vliv rekvalifikací na zaměstnatelnost. Na základě výsledků analýz kvantitativních dat lze vliv rekvalifikací na zaměstnatelnost v okrese Brno-venkov považovat za velmi nízký. Projevuje se vysoký podíl mrtvé váhy a creaming efekt. Na druhou stranu analýza kvalitativních dat prokazuje, že uchazeči o zaměstnání z okresu Brno-venkov považují vliv rekvalifikací na vlastní zaměstnatelnost za významný, a to i při změněných podmínkách na trhu práce, ke kterým došlo mezi roky 2008 a 2009. V závěru autorka navrhuje možné úpravy, které mohou vést ke zvýšení vlivu programu na zaměstnatelnost.

Continue reading

Číst článek

Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České republice

5.8.2011

Eliška Pešlová, Vilém Kahoun

Problematika mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů je v posledních několika letech velmi aktuálním tématem, a to jak z důvodu narůstajícího počtu těchto případů, tak i z důvodu negativního dopadu takového jednání na přemístěné nebo zadržené dítě. Většinou se každému nevhodnému jednání dá nějakým způsobem předcházet, tak je tomu i v případě únosu dětí jedním z rodičů do jiného státu. Je ovšem zapotřebí, aby příslušná preventivní opatření měla oporu v právních předpisech daného státu a aby se na jejich naplňování podíleli jak samotní rodiče, jichž se tato problematika týká, tak i příslušné instituce. Prevence je v této oblasti nesmírně důležitá, nebo jedině tak je možné dětem, které jsou potenciálně ohroženy mezinárodním únosem ze strany svého rodiče, zajistit dostatečnou ochranu jejich práv a zájmů. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled preventivních opatření, která by bylo možné uplatnit v problematice mezinárodních únosů dětí v České republice.

Continue reading

Číst článek

Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen

5.8.2011

Miroslav Suchanec

V tomto převážně metodologickém článku prezentuji alternativní způsob provedení komparativní analýzy – tzv. Booleho (též Booleův) přístup. Nejprve osvětluji hlavní charakteristiky tohoto přístupu a poté ilustruji metodu na příkladu srovnání 27 zemí EU z hlediska úrovně zaměstnanosti žen. Analýza ukazuje na komplexní charakter kauzálních podmínek, které mohou být postiženy klasickými statistickými metodami jen velmi obtížně. Data také naznačují, že jediný faktor, který je nezbytně spojen s vysokou úrovní ženské zaměstnanosti a jehož efekt je jednoznačný a stabilní také vně určité skupiny států, je vysoká úroveň participace mužů na domácí práci.

Continue reading

Číst článek

Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice

5.8.2011

Milada Horáková, Pavel Bareš

Mezinárodní projekt „Moving Societies Toward Integration“ financovaný Komisí Evropských společenství se zabýval interkulturní otevřeností vybraných sociálních subsystémů sedmi evropských zemí (Belgie, Česká republika, Finsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Velká Británie) vůči mladým imigrantům ze třetích zemí. Výzkum sledoval, do jaké míry jsou instituce hostitelských společností připraveny na realitu soužití lidí různých kultur. V České republice jsme zvolili za objekt výzkumu sociální subsystém trhu práce a zaměstnanosti, který pokládáme z hlediska integrace imigrantů za klíčový. Další země zapojené do projektu sledovaly kulturní otevřenost v následujících subsystémech: kultura (řešitel CJD Eutin – Christlicher Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnuetziger e. V.), vzdělávání (řešitel Programa Escolhas Portugalsko), média (řešitel GERME/MITICES – Université Libre de Brussels, Belgie), práce s mládeží (řešitel Finnish Youth Network, Finsko), odborné vzdělávání (řešitel IPRS – Itálie)1.

Continue reading

Číst článek

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011

5.8.2011

Martin Holub

Dne 22. července 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března roku 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V tomto článku detailněji analyzujeme, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.

Continue reading

Číst článek

Informační systém o průměrném výdělku aneb případ (ne)povedených odhadů

5.8.2011

Roman Pavelka

Příspěvek se zabývá problémy ve zpracování a uveřejňování výsledků statistického šetření ISPV, které je resortním statistickým šetřením MPSV ČR. MPSV ČR využívá výsledků statistického šetření ISPV ke sledování a řízení vhodné mzdové a příjmové politiky a dalších sociálních otázek. Cílem příspěvku je upozornit na dlouhodobě neřešené nesprávnosti při zpracování výsledků tohoto šetření. Na počátku výdělkového šetření vstupují informace o konkrétních lidech – zaměstnancích. Na konci zpracování mzdových a personálních dat, která byla získána v rámci šetření ISPV, jsou tabulky výsledků s chybějícími odhady četností, s indexy výdělků s nejasnou interpretací a odlišnými regionálními odhady. Tento stav trvá již téměř jednu desítku let a není žádná šance tyto zbytečné problémy napravit. Jakoukoliv spolupráci či pomoc ve směru zkvalitňování MPSV ČR neumožňuje.

Continue reading

Číst článek

Co přineslo setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením

5.8.2011

Šárka Pólová

Druhé Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením se uskutečnilo 15. a 16. dubna v Brně. Jeho sedmnácti účastníkům, kteří chudobu a sociální vyloučení zažili na vlastní kůži, umožnilo vyjádřit názory na to, nakolik jim integrační služby pomohly se začleňováním do běžného života, a posoudit klady a nedostatky jejich činnosti. Zatímco výstupy prvního setkání z roku 2010 byly využity k tvorbě podkladů pro nový Národní akční plán sociálního začleňování, to letošní přineslo zpětnou vazbu o působení sociálně-integračních služeb, a to jak pro jejich poskytovatele, tak i zřizovatele, donátory a v konečném důsledku celou společnost. Zobecnění zkušeností uživatelů služeb, kteří při řešení své konkrétní životní situace využívali jejich různé kombinace, poslouží k poznání kladů a nedostatků systému jako celku. Přínosem akce je také to, že uživatelé služeb jejím prostřednictvím získávají možnost aktivně se zapojit do debaty o dalších možnostech systémového řešení sociálního vyloučení.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.