Vybrané aspekty sociálnoprávnej ochrany detí v Slovenskej republike

Anna Danišková

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela patrí k významným oblastiam sociálnej práce. Praktická realizácia jej opatrení má za cieľ ochraňovať ľudské práva deklarované demokratickou spoločnosťou. Príspevok pojednáva o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z jej užšieho ponímania, ktoré je legislatívne ohraničené zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a o  sociálnej kuratele. Táto problematika je širokospektrálna a možno ju analyzovať z viacerých rovín. Pre potreby príspevku ju autorka zredukovala na právny aspekt a pohľad do nedávnej histórie, na vymenovanie niektorých pozitív a negatív aktuálnej právnej úpravy a praktického výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pozornosť venuje i otázke kompetencií a participácie  štátnych i neštátnych subjektov na výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany. Klienti oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa ocitajú v zložitých životných situáciách. Účinné  riešenie sa nezaobíde bez syntézy odborných poznatkov spolupracujúcich vedných disciplín a bez praktickej angažovanosti profesionálov multidisciplinárneho tímu.

Danišková, Anna, Vybrané aspekty sociálnoprávnej ochrany detí v Slovenskej republike. FSP,_č. 1, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .