FÓRUM sociální politiky – 2/2012

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2012

Vážení čtenáři,

převedení administrace sociálních dávek na úřady práce - a s tím spojená implementace zcela nového elektronického systému včetně jednotného místa k výplatě dávek - bylo v prvních měsících letošního roku  spojeno s jistými potížemi, které si vyžádaly zvýšené úsilí na straně zaměstnanců úřadů práce a vedly rovněž k dílčím nedostatkům při výplatě dávek, což řadě klientů závislých na sociálních dávkách způsobilo  problémy. Proto také odborová organizace zaštiťující zájmy pracovníků úřadů práce jednala s ministrem práce a sociálních věcí s cílem přispět ke zlepšení vzniklé situace. Pokračovaly rovněž kontroly nelegálního zaměstnávání s cílem omezit finanční ztráty sociálních systémů, což je při znovu rostoucí nezaměstnanosti, nižším výběru daní a pojistného nezbytné. Na očekávaný téměř nulový růst hospodářství v letošním  roce vláda reagovala úspornými opatřeními. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá předepsaných úspor dosáhnout zejména zvýšením kontrolní činnosti ve všech oblastech.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu

6.4.2012

Ondřej Hora, Miroslav Suchanec

Stať prezentuje evaluační studii české části mezinárodního projektu „Social Experimentation for Active Ageing” (VS/2010/0045) zaměřeného na podporu osob starších 50 let. Cílem české části  projektu bylo realizovat a zhodnotit formou akčního výzkumu projekt malého rozsahu zaměřený na podporu podnikání nezaměstnaných starších 50 let. Projekt byl realizován ve spolupráci  VÚPSV, Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce v Českých Budějovicích. Součástí programu byly aktivity podporující motivaci účastníků k podnikání, vzdělávací program a individuální  poradenství a workshopy zaměřené na podporu podnikajících. Ve srovnání s kontrolní skupinou bylo dosaženo pozitivního efektu na zahájení podnikání, zatímco efekt na zaměstnanost byl stejný  jako v kontrolní skupině. Podle účastníků programu a realizátorů projektu došlo během projektu ke zvýšení lidského kapitálu (např. získané znalosti) a sociálního kapitálu (např. navázané  kontakty) účastníků.

Continue reading

Číst článek

Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací

6.4.2012

Pavel Horák

V předkládaném textu, který představuje zkrácenou verzi knižně vydaného příspěvku (Horák, 2011), se zabýváme problematikou řízení a flexibility státních a nestátních organizací fungujících na  lokálních trzích práce, které přispívají k celkové flexibilitě systémů politiky pracovního trhu a sociálních služeb. Využitím konceptu exploatace a explorace J. G. Marche (1991), typů lokálního řízení Duita a Galaze (2008) a hloubkových rozhovorů s čelními představiteli několika organizací ze čtyř okresů jednoho kraje vyplývá, že nestátní organizace se vyznačují vyšší pružností oproti  organizacím státním. Identifikovaná flexibilita až robustnost v řízení neziskových organizací je důsledkem možnosti neziskových organizací pružněji reagovat na proměnlivé situace na lokálních  trzích práce. Rigidita v řízení státních organizací je oproti tomu důsledkem striktně vymezené legislativy a omezených možností v oblasti posilování personálních zdrojů a ovlivnění podmínek  administrovaných a realizovaných aktivních programů.

Continue reading

Číst článek

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

6.4.2012

Lenka Bočková

Probíhající demografické změny nepopiratelně ovlivňují život společnosti v celé Evropě. Třetí demografická zpráva1 Evropské komise uvádí nárůst počtu osob starších 65 let mezi lety 1990 a 2010  o 3,7 %. Podle odhadů by v roce 2060 měli být na celkové evropské populaci zastoupeny 30 % s nejvyšším nárůstem u osob ve věku nad 80 let. Aktivní stárnutí se proto stává jedním z hlavních  politických témat EU. S tím souvisí přijetí cílů strategie Evropa 2020, kterých nebude možné dosáhnout bez podpory aktivního stárnutí a rozvoje mezigenerační solidarity.

Continue reading

Číst článek

Kvalita života osob pečujících o osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti

6.4.2012

Radana Kroutilová Nováková, Eva Jandzíková

Podpora péče v přirozeném sociálním prostředí, vycházející z principu pevné vazby člověka s jeho domovem, tvoří základní předpoklad poskytování kvalitních sociálních služeb. Vedle terénní péče,  zajišťované profesionály, zabezpečují péči v přirozeném sociálním prostředí neformální, laičtí, pečovatelé. Tito jedinci na sebe přejímají primární odpovědnost za každodenní péči o své  blízké či vzdálené příbuzné a přátele. Předkládaný text se opírá o výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu života osob pečujících o osoby starší 18 let, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti, realizovaného ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve Veselí nad Moravou.

Continue reading

Číst článek

Je vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro Klokánky opravdu likvidační?

6.4.2012

Jana Machová

Článek přináší jiný pohled na vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V médiích je prezentován především názor Fondu ohrožených dětí, největšího zřizovatele zařízení pro děti  vyžadující okamžitou pomoc v České republice, tzv. Klokánků. FOD se obává, že chystaná novela bude pro jeho Klokánky likvidační, nebo je navrhováno nejen snížení státního příspěvku, který ze  značné části hradí chod Klokánků, ale jsou navrhována také nová pravidla pro zřizování nových zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Článek se zaměřuje na argumenty vznášené Fondem ohrožených dětí – s některými souhlasí, s některými ne.

Continue reading

Číst článek

Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen

6.4.2012

Věra Kuchařová

Ve dnech 3.–4. listopadu 2011 se v Berlíně konalo setkání tzv. Peer Review na téma „Effects of the life courses on women’s pensions”. Je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské  komise „Peer Review in Social Protection and Social Inclusion” realizovaného v rámci programu PROGRESS. Tento sub-program sestává z každoroční série setkávání zástupců vybraných zemí EU, kteří si vyměňují zkušenosti k vybraným tématům sociální ochrany. Tentokrát se jednalo o problematiku rozdílů ve výši důchodů mužů a žen („gender pension gap“) a jejich souvislostí s genderově odlišnými životními drahami. Hlavní náplní tohoto mezinárodního setkání bylo zhodnocení možnosti aplikace nástrojů uplatňovaných v hostitelské zemi v zájmu snižování diskriminačních dopadů závislosti důchodů na genderově odlišných životních drahách. Tohoto setkání se kromě hostitelského Německa zúčastnili zástupci Rakouska, ČR, Francie, Maďarska, Itálie, Litvy,  Lucemburska, Portugalska, Španělska, Švédska a Nizozemska.

Continue reading

Číst článek

Od návrhů po praxi: hlavní úkoly a oblasti činnosti Cedefop

6.4.2012

Modernizace odborného vzdělávání a výcviku v Evropě se posunula do fáze implementace jednotlivých nástrojů v členských státech, což vyvolalo větší zájem o expertní znalosti Cedefop. V průběhu posledních tří let tato instituce identifikovala trendy a možné odpovědi na budoucí výzvy v oblasti odborného vzdělávání a výcviku. Velký význam mají celoevropské předpovědi nabídky a poptávky v oblasti kvalifikací. Byly vypracovány kvalifikační rámce a doporučen systém kreditů pro oblast odborného vzdělávání a výcviku, vycházející z toho, že podstatné jsou výsledky vzdělávání, vyjádřené tím, co by měl dotyčný znát, být schopen dělat a čemu rozumět, ne tím, kde a jak dlouho byl školen.

Continue reading

Číst článek

Z výsledků výzkumu v roce 2011

6.4.2012

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2011 navazovala na činnost instituce v předchozích obdobích. Byla realizována v rámci projektů souhrnného charakteru a zaměřila se na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. S tematickým zaměřením výzkumu v uplynulém roce a získanými poznatky seznamuje následující text.Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.