Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen

Věra Kuchařová

Ve dnech 3.–4. listopadu 2011 se v Berlíně konalo setkání tzv. Peer Review na téma „Effects of the life courses on women’s pensions”. Je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské  komise „Peer Review in Social Protection and Social Inclusion” realizovaného v rámci programu PROGRESS. Tento sub-program sestává z každoroční série setkávání zástupců vybraných zemí EU, kteří si vyměňují zkušenosti k vybraným tématům sociální ochrany. Tentokrát se jednalo o problematiku rozdílů ve výši důchodů mužů a žen („gender pension gap“) a jejich souvislostí s genderově odlišnými životními drahami. Hlavní náplní tohoto mezinárodního setkání bylo zhodnocení možnosti aplikace nástrojů uplatňovaných v hostitelské zemi v zájmu snižování diskriminačních dopadů závislosti důchodů na genderově odlišných životních drahách. Tohoto setkání se kromě hostitelského Německa zúčastnili zástupci Rakouska, ČR, Francie, Maďarska, Itálie, Litvy,  Lucemburska, Portugalska, Španělska, Švédska a Nizozemska.

Kuchařová, Věra, Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen. FSP,_č. 2, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .