Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci

Lucie Vidovićová

V příspěvku se zabýváme problematikou souběhu placeného zaměstnání a starobního důchodu. Debatu uvozujeme základním přehledem specifik této pracovní činnosti ve vyšším věku v kontextu  rostoucích požadavků na aktivní stárnutí a aktuálně probíhající Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Dle údajů ČSÚ tvoří pracující důchodci nezanedbatelnou část celkové  pracovní síly a jejich přínos je zřejmý především v terciárním sektoru. To se odráží také v jejich sociodemografických charakteristikách, kde jsou zejména v mladších věkových kategoriích častěji zastoupeny ženy a výrazně častěji osoby s vyšším vzděláním. V textu se dále zabýváme aktuálním veřejným, resp. mediálním diskursem ohledně pracujících důchodců, a na příkladech ukazujeme,  že je téma prezentováno jako sociálně kontroverzní a potenciálně politicky konfliktní. Na vlastních empirických datech, která podrobujeme sekundární analýze, pak sledujeme další charakteristiky  pracujících důchodců a jimi vykonávané práce. Konstatujeme, že část této práce je realizována v šedé ekonomice, ovšem u seniorů jsou podíly nižší než u mladších oficiálně ekonomicky neaktivních skupin. Co do typu vykonávané práce se zejména u mužů často jedná o kontinuální prodloužení jejich předdůchodového zaměstnání, zatímco pro ženy je změna povolání častější. Na  našich datech také ukazujeme, že pracující důchodci jsou subjektivně bohatší, uvádí subjektivně nižší věk a jsou celkově spokojenější. V rámci diskuse proto navrhujeme obecnější podporu  souběhu starobního důchodu a pracovní aktivity jako zvláštního případu aktivního stárnutí.

Vidovićová, Lucie, Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci. FSP,_č. 3, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .