FÓRUM sociální politiky – 4/2012

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2012

Vážení čtenáři,

koncem června došlo v oblasti sociálních dávek k významné změně. Úřad práce ČR zahájil ve spolupráci s Českou spořitelnou postupné vydávání karty sociálních systémů, tzv. sKarty, jejímž prostřednictvím budou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky. Během července probíhalo na malém vzorku ověřování systému, po jehož skončení budou kontaktní pracoviště ÚP ČR objednávat výrobu dalších sKaret pro  konkrétní příjemce. Do konce roku 2012 lze bezplatně požadovat zasílání dávek prostřednictvím peněžních poukázek, poté tuto službu bude nutné ve většině případů hradit. Až na výjimky bude možné s sKartou  nakládat jako s jinou bankovní kartou. Vzhledem k tomu, že jsou účastníci „předváděcích akcí“, většinou starší občané, vystavováni ze strany pořadatelů psychické manipulaci, využívající toho, že starší lidé  neudrží tak dlouho pozornost, dříve se unaví a pod emočním tlakem může jejich schopnost kritického myšlení klesat a uzavírají pak nevýhodné kupní smlouvy, v jejichž důsledku může dojít až k exekuci jejich  důchodů, jichž podle statistik přibývá, věnujeme se v rámci cyklu článků věnovaných seniorské problematice i tomuto tématu.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni

8.8.2012

Pavel Horák

V předkládaném článku pojednáváme o významu, způsobech a možnostech měření konceptu governance, který lze překládat jako „vládnutí“ nebo „řízení“ veřejných politik a dílčích veřejných a  sociálních programů. Dosavadní způsob měření governance jako „vládnutí“ má podle našeho názoru omezenou využitelnost pro veřejně politickou praxi. Zaměřuje se totiž výhradně na státní a  vyšší úroveň vládnutí a téměř zcela opomíjí úroveň regionální a lokální. Z tohoto důvodu navrhujeme na základě rozsáhlé zahraniční i tuzemské literatury, zabývající se tímto konceptem, vlastní způsob měření governance, které chápeme zjednodušeně jako „řízení“ veřejných politik a programů (složitěji potom jako způsob řízení, koordinace, kontroly a realizace těchto programů). Pojem  „řízení“ přitom využíváme záměrně – reflektujeme totiž faktický veřejně politický posun ve vnímání diskursu govenrnace od tradičního „vládnutí“ vládou na státní úrovni k modernímu „řízení“ (či  správě) dílčích veřejných politik státními i nestátními aktéry na úrovni regionální a lokální. Námi navržený způsob měření by měl poskytnout informace jak o struktuře, tak i o dynamice procesu plánování, administrace a realizace dílčích veřejných politik na státní, regionální a lokální úrovni a upozorňovat tak – ve srovnání se způsoby governance v jiných zemích – jaké jsou silné a slabé  stránky governance konkrétní veřejné politiky a kde je možné tyto silné a slabé stránky identifikovat (zdali v oblasti financování, regulace nebo implementace systému politiky). V závěru textu  komplexně zvažujeme možnosti reálného využití informací získaných měřením governance jako „vládnutí“ a námi navrženým měřením governance jako „řízení“.

Continue reading

Číst článek

Očekávané trendy ve vývoji zaměstnanosti. Predikce zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry

8.8.2012

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová

V dnešní době je velmi složité odhadovat očekávaný budoucí vývoj zaměstnanosti. Existuje celá řada nepředvídatelných okolností, které mohou mít významný vliv na její vývoj. I přesto je možné  odhadnout budoucí vývoj počtu zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích. Právě proto, že z důvodu velké administrativní náročnosti získávání příslušných údajů jsou odhady počtů zaměstnaných osob v konkrétních odvětvích publikovány se značným časovým zpožděním, jsme se pokusili pro vybraná odvětví tento počet odhadnout pro roky 2011 až 2015 za jednotlivá čtvrtletí. V současné době jsou k dispozici vybalancované odhady pro všechna čtvrtletí roku 2010 a přesto, že rok 2012 již probíhá, jsou to poslední dostupné hodnoty. Vzhledem k ekonomickému  zpomalení, ke kterému došlo v roce 2009, se v národním hospodářství pro rok 2011 očekával mírně rostoucí trend a s tím spojený mírný nárůst počtů zaměstnaných osob v nejdůležitějších  oblastech nevýrobní sféry, konkrétně ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení, ve vzdělávání, ve zdravotní a sociální péči a v kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Na základě  dosavadního vývoje ekonomiky lze v predikci očekávat, že skutečný nárůst v roce 2011 byl nepatrný a obdobný trend či dokonce stagnace se dá předpokládat i pro roky 2012 až 2015. Vzhledem k  těmto skutečnostem se následná studie pokusí odhadnout dosud neznámé hodnoty počtu zaměstnaných osob v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 a též odhadnout jejich vývoj v jednotlivých  čtvrtletích pro roky 2012–2015.

Continue reading

Číst článek

Starobní důchody přiznávané před dosažením důchodového věku

8.8.2012

Vilém Kahoun

Článek se zabývá problematikou tzv. předčasných starobních důchodů z pohledu největšího nositele pojištění v ČR, České správy sociálního zabezpečení. Stručně informuje o právní úpravě těchto  důchodů od roku 1988 do roku 2012. V článku je dokumentován vývoj předčasných starobních důchodů na základě statistických údajů České správy sociálního zabezpečení vedených o těchto  důchodech od roku 1996. Údaje jsou prezentovány formou tabulek nebo grafů, které obsahují přehled vyplácených a přiznávaných předčasných starobních důchodů od roku 1996 do roku 2011  včetně jejich výše, finančních nákladů na jejich výplaty, srovnání s ostatními starobními důchody atd. Lze konstatovat, že odchod do předčasného starobního důchodu je běžně využívanou  možností řešení důchodových nároků občany. K 31. 12. 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení půl milionu těchto důchodů, které tvoří již jednu pětinu všech starobních důchodů.  Občané volí výplatu důchodu před dosažením důchodového věku i přesto, že výše předčasných důchodů je nižší, než by byl „řádný starobní důchod“. Z přiložených statistických údajů také vyplývá, že v některých letech dochází k razantnímu navýšení žádostí o přiznání předčasných starobních důchodů, což představuje nejen reakci na ekonomickou situaci, ale především na legislativní úpravu v důchodové oblasti.

Continue reading

Číst článek

Ke změnám v penzijním připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření

8.8.2012

Martin Holub

V tomto článku přinášíme přehled změn v penzijním připojištění, které zavádí zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Završíme tak přehled změn v oblasti důchodového  zabezpečení, které jsme přinesli v čísle 4/2011 (změny po tzv. malé důchodové reformě) a v čísle 3/2012 (změny po tzv. velké důchodové reformě).

Continue reading

Číst článek

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

8.8.2012

Eva Liberdová

Článek 8 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením říká, že opatřením osvěty je bojovat proti stereotypům, předsudkům a škodlivým praktikám ve vztahu k osobám se zdravotním  postižením ve všech oblastech života. Týká se to také lidí, kteří během života ohluchnou. V tomto článku se zaměřuji na faktory a praktiky, které jim brání se do běžného života začlenit.

Continue reading

Číst článek

Sociální kampaň Diakonie ČCE OtevřenoSeniorům.cz

8.8.2012

Vendula Kodetová

V právě probíhajícím Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012) přichází Diakonie ČCE s dlouhodobou kampaní věnovanou problematice diskriminace a  znevýhodnění starších občanů ve společnosti. Kampaň se dále stala součástí oficiální evropské kampaně roku 2012 v rámci iniciativy Evropské komise Age Platform Europe (webová stránka  http://europa.eu/ey2012/).

Continue reading

Číst článek

Předváděcí akce – příklad násilné diskriminace starších občanů

8.8.2012

Marek Hejduk

V současné době stále více medializované takzvané předváděcí akce jsou ve své podstatě krystalickým příkladem násilí na seniorech. Praktiky firem, založené na zjištění, že starší lidé vzhledem ke  svému věku neudrží tak dlouho pozornost, dříve se unaví a pod emočním tlakem může schopnost jejich kritického myšlení klesat, umožňují nejen prodávat zboží nekvalitní a mnohdy i  několikanásobně předražené, ale dostávají seniory prostřednictvím nejrůznějších úvěrů stále častěji také do dluhové pasti. Na předváděcích akcích přitom dochází k psychické manipulaci, občas dokonce i k fyzickým útokům, dá se také mluvit o omezování osobní svobody. Díky zveřejněným zkušenostem jednotlivých seniorů i soudobé snaze některých novinářů a zástupců odborné  veřejnosti odhalit praktiky firem, které předváděcí akce pořádají, si můžeme udělat poměrně přesný obrázek o tom, čemu se senioři v případě návštěvy obdobné akce „dobrovolně“ vystavují.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.