Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory

Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová

Článek popisuje na základě výsledků kvalitativní výzkumné studie současnou situaci v oblasti sociální péče o seniory z pohledu dichotomie mezi deklarovanou preferencí domácí péče na jedné  straně a na straně druhé neuspokojenou poptávkou po pobytových sociálních službách. Jsou zde naznačeny hlavní neuralgické body systému sociální péče v ČR perspektivou hlavních  zúčastněných aktérů (klientů sociálních služeb – seniorů a jejich pečovatelů z řad rodinných příslušníků, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců místní samosprávy). Vedle formální péče se v  článku podrobně věnujeme významu neformální (rodinné) péče a jejímu postavení v rámci celého systému sociálních služeb.

Kotrusová, Miriam, Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory. FSP,_č. 6, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .