FÓRUM sociální politiky – 6/2012

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2012

Vážení čtenáři,

vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se v obsahové náplni letošního ročníku odrazilo z nejrůznějších hledisek. Kromě informací o konferenci k jeho zahájení či  představení aktivit plánovaných v ČR jsme například přinesli analýzu kvality života osob pečujících o osoby vyžadující trvalou péči, institucionální versus domácí péče či rozbor politik zajištění péče o seniory z  genderového hlediska. Další úhel pohledu představuje analýza připravovaného systému sociálně zdravotní péče či příspěvek o ekonomické únosnosti zdravotní a dlouhodobé péče o staré obyvatele Evropy.  Představili jsme také informační kampaň ke změně postoje veřejnosti k starým lidem a popsali jejich cílené zneužívání a diskriminaci na předváděcích akcích, které mnohdy vedou k jejich zadlužení. Na zvyšující  se počet exekucí důchodů jsme reagovali analýzou statistických dat ČSSZ. Hned několik autorů se věnovalo popisu a rozboru různých systémů a aspektů důchodového zabezpečení, které má pro život v  seniorském věku zásadní význam, včetně analýzy starobních důchodů přiznávaných před dovršením důchodového věku.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory

10.12.2012

Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová

Článek popisuje na základě výsledků kvalitativní výzkumné studie současnou situaci v oblasti sociální péče o seniory z pohledu dichotomie mezi deklarovanou preferencí domácí péče na jedné  straně a na straně druhé neuspokojenou poptávkou po pobytových sociálních službách. Jsou zde naznačeny hlavní neuralgické body systému sociální péče v ČR perspektivou hlavních  zúčastněných aktérů (klientů sociálních služeb – seniorů a jejich pečovatelů z řad rodinných příslušníků, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců místní samosprávy). Vedle formální péče se v  článku podrobně věnujeme významu neformální (rodinné) péče a jejímu postavení v rámci celého systému sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního systému

10.12.2012

Klára Kalíšková

Participace českých žen na trhu práce je relativně vysoká, propad v jejich zaměstnanosti v důsledku zakládání rodiny je však nejvyšší v Evropě. Tato studie se zabývá otázkou pracovní motivace  českých žen se zaměřením na ženy s malými dětmi. Využívá metodu mikrosimulace, která umožňuje zkoumat pracovní motivace reprezentativního vzorku českých žen, identifikovat skupiny žen s  nejnižší finanční motivací a analyzovat dopady reforem současného systému na pracovní motivaci všech českých žen včetně dopadů na veřejné finance. Nejnižší finanční motivaci nastoupit do  zaměstnání mají v ČR matky s malými dětmi, které čelí vysokým nákladům na soukromou péči o děti. Tato studie analyzuje dopady reforem zaměřených na částečnou kompenzaci těchto nákladů  pomocí slevy na dani na soukromou péči o děti. Analyzované reformy vychází z vládního návrhu zavedení této slevy, přičemž ve studii jsou analyzovány dvě různé výše této slevy (14 400 a 24 840  Kč ročně), a to ve formě prosté slevy na dani a ve formě slevy s možností uplatnění daňového bonusu (záporné daně). Výsledky ukazují, že navrhované reformy výrazně zvyšují pracovní motivaci českých žen s malými dětmi. Reformy zavádějící slevu na dani ve výši 14 400 Kč ročně zvyšují procento nepracujících žen s dětmi, které jsou motivovány k ekonomické činnosti, o 16–18 %, reformy  zavádějící slevu ve zvýšené výši 24 840 Kč ročně dokonce zvyšují tento podíl žen o 46–54 % (podle toho, zda je zavedena možnost uplatnění slevy ve formě bonusu nebo ne). Všechny  uvažované reformy mají také pozitivní dopady na veřejné finance, a to ve výši 0,6–2,2 mld. Kč ročně.

Continue reading

Číst článek

Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“

10.12.2012

Dagmar Bodláková

Projekt zaměřený na podporu a rozvoj sociálního podnikání v Praze a realizovaný v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014 je podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha  adaptabilita pod prioritní osou Podpora vstupu na trh práce. Příjemcem dotace je odbor zdravotní a sociální prevence Magistrátu hlavního města Prahy, který k jeho realizaci přizval svoji  příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha, které bude sloužit jako místo setkávání a informační a poradenské centrum.

Continue reading

Číst článek

Návrhy změny výplaty příspěvku na péči – podněty k odborné diskusi

10.12.2012

Jiří Horecký

Zkušenosti se systémem financování sociálních služeb a příspěvkem na péči pro osoby se zvýšenou závislostí na jiné osobě, zavedeným v roce 2007, po několika letech jeho fungování ukázaly, že ne všechna ustanovení zákona, jímž byl zaveden, v praxi fungují podle představ jeho navrhovatelů. Přestože celkové náklady na systém sociálních služeb a příspěvky na péči se výrazně zvýšily, na  nákup sociálních služeb je vynakládána jen část příspěvků na péči. Důsledkem je potřeba dotací ze strany státu pro poskytovatele sociálních služeb. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, proto  Asociace poskytovatelů sociálních služeb připravila několik variant návrhů, jak bez navýšení výdajů státního rozpočtu pozměnit parametry financování systému sociálních služeb tak, aby byly  zlepšeny podmínky jak pro jejich financování, tak pro zajištění sociálních služeb pro jejich uživatele.

Continue reading

Číst článek

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností

10.12.2012

Ladislav Průša

V rámci realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ vyhlásil Jihočeský kraj veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na místní  úrovni“ ve všech 17 obcích s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje. Cílem této veřejné zakázky je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat v navázané spolupráci tak, aby byl proces plánování zaveden na celém území kraje. Realizátory projektu ve správním obvodu obce s  rozšířenou působností Písek jsou Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. a Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. V rámci realizace tohoto projektu byla mj. zpracována projekce vývoje  obyvatelstva na území tohoto správního obvodu, která byla vodítkem pro zpracování odhadu vývoje počtu příjemců příspěvku na péči do r. 2025 tak, aby měl Městský úřad v Písku k dispozici  rámcové údaje, na jejichž základě by mohl přistoupit k aktualizaci plánu rozvoje sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol

10.12.2012

Gabriela Břečková, Alena Kajanová

Příspěvek se věnuje dotačnímu programu „Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“, který je často uváděn jako příklad pozitivní  diskriminace romské minority. Cílem příspěvku je identifikovat efektivnost jeho využití v rámci Jihočeského kraje a také důvody pro jeho nevyužití. Prezentovaná data byla získána v rámci  sekundární analýzy dat a výzkumu za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru u zástupců osmi středních škol v Jihočeském kraji. Z výsledků výzkumu vyplývá, že romští žáci jsou o  podpoře dobře informováni ještě před vstupem na SŠ, školy jim a jejich rodičům i tak informace podávají. Žáci žádají o podporu ihned na začátku studia, většinou opakovaně, a to zvlášť na každé  období, přičemž poskytnutá dotace se proplácí zpětně, a to v prosinci a v červnu. Nevyužité finanční prostředky se vrací zpět MŠMT. V období leden 2005 až červen 2011 vykazoval počet romských  žáků, kteří žádali o podporu, sestupnou tendenci. Ne všichni žáci, kteří by na ni měli nárok, o ni žádali. Podpora je nejčastěji využívána na nákup školních pomůcek a není využívána v plné výši. Důvody nevyužití podpory byly u více než poloviny romských žáků neznámé, v 21 % bylo důvodem ukončení studia a u zbytku neomluvená absence.

Continue reading

Číst článek

Zastarávání znalostí se stává problémem

10.12.2012

Zastarávání kvalifikace je integrální součástí technologického vývoje a některé dříve požadované znalosti nejsou už v další kariéře jedince potřebné. S nárůstem náročnosti a komplexnosti práce  získalo zastarávání kvalifikace na významu a s technologickým pokrokem se bude urychlovat. Lze ho definovat jako míru ztráty znalostí a dovedností nutných k udržení efektivního vykonávání  současných a budoucích pracovních rolí. S cílem získat bližší informace Cedefop v roce 2011 provedl pilotní průzkum „Pilot survey on skill obsolescence among ageing workers: results and findings  from the main phase“, během něhož ve čtyřech státech (Německu, Maďarsku, Nizozemsku a Finsku) zjišťoval, zda pracující ve věku 30–55 let cítí, že jejich znalosti jsou zastaralé nebo  zastarávají. Kromě toho zjišťoval, o jaký typ znalostí jde, kteří lidé jsou zastaráváním kvalifikace ovlivněni a co podniky a tvůrci politiky mohou udělat pro to, aby k tomu nedocházelo.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.