Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol

Gabriela Břečková, Alena Kajanová

Příspěvek se věnuje dotačnímu programu „Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“, který je často uváděn jako příklad pozitivní  diskriminace romské minority. Cílem příspěvku je identifikovat efektivnost jeho využití v rámci Jihočeského kraje a také důvody pro jeho nevyužití. Prezentovaná data byla získána v rámci  sekundární analýzy dat a výzkumu za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru u zástupců osmi středních škol v Jihočeském kraji. Z výsledků výzkumu vyplývá, že romští žáci jsou o  podpoře dobře informováni ještě před vstupem na SŠ, školy jim a jejich rodičům i tak informace podávají. Žáci žádají o podporu ihned na začátku studia, většinou opakovaně, a to zvlášť na každé  období, přičemž poskytnutá dotace se proplácí zpětně, a to v prosinci a v červnu. Nevyužité finanční prostředky se vrací zpět MŠMT. V období leden 2005 až červen 2011 vykazoval počet romských  žáků, kteří žádali o podporu, sestupnou tendenci. Ne všichni žáci, kteří by na ni měli nárok, o ni žádali. Podpora je nejčastěji využívána na nákup školních pomůcek a není využívána v plné výši. Důvody nevyužití podpory byly u více než poloviny romských žáků neznámé, v 21 % bylo důvodem ukončení studia a u zbytku neomluvená absence.

Břečková, Gabriela, Podpora soc. znevýhod. romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. FSP,_č. 6, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .