Novely vybraných zákonov a ich dopad na cenu práce

Jana Španková, Adriana Grenčíková

Autorky v príspevku porovnávajú cenu práce pred a po novelizácii zákonov týkajúcich sa zamestnávania niektorých skupín zamestnancov – najmä študentov, zamestnancov pracujúcich na  dohodu, poberateľov predčasných starobných dôchodkov, starobných dôchodkov či nezamestnaných. Tieto skupiny bolo zaujímavé zamestnávať na dohody v prípade občasných prác najmä z  dôvodu ušetrenia financií na odvodoch zo strany zamestnávateľa, zo strany zamestnanca to bolo zvýšenie svojho príjmu, získanie či udržanie pracovných návykov ako aj skutočnosť, že zo mzdy
neodvádzali odvody vo výške 13,4 % ako zamestnanci v pracovnom pomere, čím získali v čistom vyšší príjem. V praktických modelových príkladoch poukazujú na výhody zamestnávania  jednotlivých skupín a analyzujú možné dopady na zamestnávanie týchto skupín.

Španková, Jana, Novely vybraných zákonov a ich dopad na cenu práce. FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .