Extrapolace trendů pohybů výdělků

Predikce výdělků ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová

Průměrný hrubý měsíční výdělek je v národním hospodářství pozorně sledovaným ukazatelem. Jeho vývoj v odvětvích výrobní sféry je zčásti podmíněn vývojem na trhu. Predikce budoucího  vývoje musí počítat s velkou mírou rizika. V České republice jsou odvětví nevýrobní sféry většinou součástí veřejného sektoru, proto má na výši průměrných hrubých měsíčních výdělků prvotní vliv rozhodování úřadů. Na rozhodování úřadů sice tlačí vliv tržní ekonomiky, ale úřední proces s korekcí výše průměrných výdělků dle aktuálního ekonomického dění je pomalejší, než je tomu u  odvětví přímo se nacházejících v tlaku nabídky a poptávky. Právě tato pomalejší reakce vytváří ve vývoji průměrných hrubých měsíčních výdělků české nevýrobní sféry vlny o delším trvání, než  tomu je u sféry výrobní, uvažované časové řady tudíž mají systematičtější trend. Tento systém, který se v časových řadách nachází, je možno s použitím příslušných předpokladů využít k predikci  budoucího očekávaného trendu. Cílem této studie je analyzovat trend vývoje ve vybraných časových řadách průměrného hrubého měsíčního výdělku odvětví nevýrobní sféry a poskytnout predikci  tohoto vývoje do konce roku 2016. Dle očekávání ekonomických subjektů dojde v české ekonomice od roku 2013 k ekonomickému růstu. Nabízí se ale otázka, zda přitom dojde i k patřičné změně  ve vývoji průměrných hrubých měsíčních výdělků. Záleží na tom, s jakou alternativou a s jakým scénářem již nyní české úřady počítají.

Šimpach, Ondřej, Extrapolace trendů pohybů výdělků. FSP,_č. 3, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .