Péče o předškolní děti z pohledu rodičů: srovnání České a Slovenské republiky

Hana Maříková, Soňa G. Lutherová

Článek vychází z projektu Volba rodičů ohledně péče o děti v České republice a na Slovensku.1 Ten si kladl za cíl rozkrýt vztah mezi reálnými a ideálními volbami rodičů ohledně péče o předškolní  děti ve vazbě na kulturní hodnoty a institucionální nastavení systému rodinné politiky a politik péče o dítě v České a Slovenské republice, neboť volby rodičů v této oblasti mají nemalý vliv na  genderové vztahy a jejich charakter ve společnosti. Prostřednictvím analýzy 40 polostruktruovaných rozhovorů provedených v Praze a Bratislavě s rodiči žáků prvních tříd, vybraných vždy ze dvou  odlišných městských lokalit i sociálních prostředí, jsme se v tomto článku snažily postihnout rodičovskou praxi ohledně péče o děti v daném období, odhalit strukturu a obsah představ rodičů o  péči o děti spolu s jejich faktickým i hypotetickým rozhodováním o této péči, abychom mohly identifikovat vliv institucionálního rámce a kulturních hodnot. V závěru článku jsme se pokusily  vyvodit ze zjištěných dat konsekvence pro genderovou rovnost v námi sledované oblasti.

Maříková, Hana, Péče o předškolní děti z pohledu rodičů_srovnání České a Slovenské republiky. FSP,_č. 4, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .