FÓRUM sociální politiky – 5/2013

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

5/2013

Vážení čtenáři,

podle posledních statistických dat se naše ekonomika ve druhém čtvrtletí vymanila z recese, což se zatím na trhu práce nijak výrazně neprojevilo, neboť míra nezaměstnanosti v letních měsících zůstala na úrovni 7,5 % a ani počet nezaměstnaných evidovaných ÚP nepoklesl a stále se drží nad hranicí půl milionu osob. Vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka byla prezidentem pověřena vládnutím až do sestavení vlády  nové, která vznikne na základě výsledků říjnových parlamentních voleb. Státní rozpočet, který ze zákona předložila ještě Rusnokova vláda, jež deklarovala, že by státní dluh neměl překročit tříprocentní hranici, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala, by už měli schvalovat nově zvolení poslanci. Výdaje státu, důraz na konkrétní oblasti a přijatá řešení tedy budou odpovídat složení Poslanecké sněmovny po volbách. Ekonomickou situaci v našem státě však bude i nadále do značné míry ovlivňovat vývoj v okolních evropských zemích i ve světě. Jejich pozitivní výsledky by se měly kladně projevit i v našem hospodářství a později i na trhu práce.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Sociální dialog ve vybraných evropských zemích – výsledky výzkumu

8.10.2013

Jaroslav Hála

Tato stať shrnuje stěžejní výsledky výzkumného projektu, který proběhl v druhé polovině roku 2011 a v roce 2012 v rámci veřejné zakázky „Zpracování analýz sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU“. Zadavatelem zakázky tvořící součást projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č.  CZ.1.04/1.1.01/02.00012“, byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Řešitelem se stal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VUPSV, v. v. i.)1. Stěžejním cílem výzkumu, jemuž byla podřízena  obsahová stránka i uplatněná metodologie, byl popis a analýza vybraných národních systémů sociálního dialogu uplatňovaných v Evropě a jejich srovnání.

Continue reading

Číst článek

Jak vnímáme lidi bez domova? Postoje, názory a aktivity veřejnosti

8.10.2013

Martin Vávra

Článek se zabývá postoji veřejnosti k bezdomovcům. Tyto postoje jsou důležité, neboť přímo ovlivňují chování většinové populace vůči lidem bez domova a zprostředkovaně mají vliv i na  formulování veřejné politiky. Při mezinárodním srovnání můžeme vidět, že postoje jsou podobně negativní ve všech zemích zařazených do analýzy (Francie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Dánsko,  Řecko, Finsko, Švédsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Ve všech těchto zemích pokládají respondenti za nejvýznamnější příčiny stojící za bezdomovectvím ztrátu práce, dluhy a závislost na drogách či alkoholu. Mezi státy ovšem ohledně postojů existuji i významné rozdíly. Například v České republice si téměř 36 % respondentů myslí, že nejlepší je  nepomáhat bezdomovcům vůbec. V ostatních analyzovaných zemích sdílí tento názor „jen“ zhruba 20 % dospělé populace. Rozdíly ovšem existují i napříč českou společnosti. Více vzdělaní lidé vidí příčinu toho, že je někdo bez domova, spíše v nedostatku vůle a lenosti, zatímco méně vzdělaní vidí relativně častěji příčinu v společenské nespravedlnosti. Data použitá pro analýzu pocházejí  především z výzkumné série Eurobarometr (konkrétně z výzkumu provedeného v roce 2009) a také z několika výzkumů provedených Institutem pro výzkum veřejného mínění mezi lety 1992 a  2001.

Continue reading

Číst článek

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006

8.10.2013

Jan Vlach

V rámci výzkumného projektu „Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem  sociálního zabezpečení“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA, se výzkumný tým Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., věnoval změnám v  sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012.

Continue reading

Číst článek

Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením

8.10.2013

Eva Liberdová

V České republice se definice přístupnosti poprvé objevila ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Přístup osob se  zdravotním postižením není vymezen pouze jako přístup do veřejných prostor, ale zahrnuje také přístup osob se sluchovým postižením k informacím a službám, který by měl být umožněn všude  tam, kde je umožněn osobám bez zdravotního postižení.

Continue reading

Číst článek

Komunitní práce a firmy – partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti firem

8.10.2013

Jana Žáčková, Lucie Kamrádová

Článek reaguje na současnou situaci v realizaci společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR1) v prostředí veřejné správy (resp. komunitní práce). Vychází ze zkušeností a drobných analýz, které  autorky v rámci působení v těchto oblastech provedly (obě autorky působí v Centru sociálního podnikání při Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, J. Žáčková působí jako metodička komunitního plánování pro Moravskoslezský kraj). Článek je stručným shrnutím společných možností, které byly autorkami na poli realizace konceptu CSR ve sféře komunitní práce  identifikovány. Cílem článku je upozornit na některé z výzev, které komunitní práce v obcích společensky odpovědným firmám nabízí.

Continue reading

Číst článek

Některé poznatky z 27. mezinárodní populační konference v Busanu

8.10.2013

Martina Miskolczi, Petra Dotlačilová, Jana Langhamrová

Na konci srpna se ve druhém největším jihokorejském městě Busanu konala mezinárodní konference demografů a vědců zabývajících se vývojem populací. Na celosvětovém setkání se prezentovali přednášející ze všech kontinentů a účastníci přijeli z více než 170 zemí světa. Organizátoři v moderním prostředí výstavního centra BEXCO připravili a po dobu pěti dnů organizačně zajistili deset  až dvanáct souběžně běžících sekcí, což čítalo 308 sekcí řádných, několik sekcí plakátových a také desítky sekcí přidružených.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.