FÓRUM sociální politiky – 6/2013

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2013

Vážení čtenáři,

aktuální politická, ekonomická a sociální situace v České republice v závěru roku 2013 se odvíjí od výsledků parlamentních voleb a vývoje hospodářství u nás, v Evropě i ve světě, s čímž souvisí také míra nezaměstnanosti, počet lidí bez práce i osob ohrožených chudobou. Česká národní banka se rozhodla v obavě z možné deflace oslabit kurs koruny s cílem zvýšit konkurenceschopnost exportujících podniků,  podnítit české domácnosti k realizaci nákupů na úkor úspor a podpořit tak vznik pracovních příležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí i Úřad práce ČR se snaží, často s využitím evropských zdrojů, pomoci  znevýhodněným skupinám na trhu práce celou řadou projektů, avšak k výraznějšímu růstu zaměstnanosti přispěje až silnější ekonomické oživení.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie

10.12.2013

Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil

V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně  stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních  pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN  bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková  sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti – identifikovali jsme „Rozšířené“ a „Redukované“ pojetí – a následně  diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.

Continue reading

Číst článek

Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR

10.12.2013

Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová, Jitka Hošťálková

Článek se zabývá postavením neformálních – rodinných – pečovatelů o děti se zdravotním postižením a nesoběstačné seniory v systému sociálních a zdravotních služeb. Situace v České republice je  reflektována v kontextu zahraničních trendů v oblasti veřejné politiky zacílené na neformální pečovatele. V druhé části se věnujeme analýze výstupů kvalitativního výzkumu zaměřeného na rodinné pečovatele, kteří reflektovali situaci v oblasti sociálních a zdravotních služeb určených jak pro seniory a zdravotně postižené děti, tak pro jejich pečovatele z řady nejbližší rodiny. Ukázalo se, že systém dlouhodobé (sociální a zdravotní) péče v ČR dlouhodobě podporuje familialistické tendence a spoléhá se na to, že osobní péče je především péčí z lásky. I když veřejná politika disponuje hlavními nástroji pro podporu neformální péče, postavení rodinných pečovatelů není velmi příznivé. V praxi narážejí na nedostatek profesionálních (formálních) služeb a nedostatek  finančních prostředků na zakoupení služeb určených pro opečovávané osoby i pro ně samotné. Dalšími deficity je špatná informovanost o možnostech sociálních a zdravotních služeb,  nedostatečná následnost a koordinace těchto služeb. Relativně lépe jsou na tom pečovatelé o zdravotně postižené děti než pečovatelé o seniory.

Continue reading

Číst článek

Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni

10.12.2013

Jan Vácha

V posledních letech se lze v Evropské unii setkat s novým fenoménem. Jsou jím dohody v nadnárodních společnostech (angl. „transnational company agreements“, dále „TCA´s“). Dohody v nadnárodních společnostech sledují pozitivní cíle, zvláště s ohledem na potřebu identifikovat budoucí vývoj a problémy a nalézat společná řešení v konkrétních podmínkách daných podniků. Na  druhé straně přetrvávají obtíže, zejména nevyjasněná otázka jejich právních účinků včetně otázky a s ní související problematika reprezentativnosti partnerů a jejich oprávnění k uzavírání  nadnárodních dohod, jakož i dopady překážek a konceptuální neujasněnosti při řešení sporů z nadnárodních dohod. V článku je věnována pozornost především výše zmíněným problematickým  oblastem. Snaží se rovněž poukázat na skutečnost, jak komplikovaná by byla cesta k zabezpečení jednotných právních účinků pro dohody v nadnárodních společnostech, zejména z důvodu  vzájemné odlišnosti systémů kolektivního vyjednávání v různých členských státech.

Continue reading

Číst článek

Demografické stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce: perspektivy aktivního stárnutí v České republice

10.12.2013

Petr Wija, Iva Holmerová

Článek se zaměřuje na souvislosti demografického vývoje a politiky aktivního stárnutí, zaměstnanost starších pracovníků a roli celoživotního učení. Představuje vybrané statistické údaje z oblasti  vzdělání, ekonomické aktivity a účasti na formálním a neformálním vzdělávání a na celoživotním učení v průběhu života, faktory ovlivňující předčasný odchod z trhu práce a délku pracovního  života v mezinárodní perspektivě a srovnání, zejména se zeměmi Evropské unie.

Continue reading

Číst článek

Klady a zápory migrace mladých pracovníků a jak docílit pozitivní efekty světové migrace

10.12.2013

Mladí lidé představují každý rok největší skupinu migrujících osob a činí tak hlavně s úmyslem nalézt kvalitní práci, lepší životní podmínky, dosáhnout vzdělání, ve snaze spojit rodinu či z  humanitárních důvodů. V roce 2010 procházelo v zahraničí terciárním vzděláváním 3,6 mil mladých lidí. Příležitostí k tomu projednat, jak řídit globální toky migrace za prací nejen mladých lidí a  zajistit, aby měly pozitivní efekt jak na země původu, tak na cílové země, se stalo podzimní setkání „Hig-Level Dialogue on International Migration and Development“ v New Yorku.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.