Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie

Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil

V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně  stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních  pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN  bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková  sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti – identifikovali jsme „Rozšířené“ a „Redukované“ pojetí – a následně  diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.

Havlíková, Jana, Typy pojetí soc. pomoci poskyt. příjemcům dávek pomoci v hmot. nouzi prac. ÚP ČR po sociální reformě.. FSP,_č. 6, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .