FÓRUM sociální politiky – 1/2014

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2014

Vážení čtenáři,

v prosinci roku 2013 se míra nezaměstnanosti vyšplhala o několik desetin procentního bodu a počet evidovaných uchazečů o práci přesáhl hranici šesti set tisíc. Nezaměstnaností jsou významně postihováni mladí lidé, kterým se po ukončení studia nedaří sehnat zaměstnání, stejně jako ostatní skupiny znevýhodněné na trhu práce. Statistické údaje o vývoji hospodářství v poslední době ukazují zlepšení situace v průmyslu, ve stavebnictví pokračoval negativní trend vývoje. Analytici očekávají v letošním roce mírné ekonomické oživení, také zaměstnavatelé vyjadřují umírněný optimismus a někteří dokonce uvažují o  zvyšování mezd.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Chudoba, definování a možnosti jejího měření

7.2.2014

Eva Nedomová, Marie Špiláčková

Přehledová stať se zabývá deskripcí pojmu chudoba a způsoby jejího měření. Zvolenou metodou je obsahová analýza dostupných relevantních zdrojů české i zahraniční provenience. Cílem stati je  nabídnout způsoby měření dvou nejhojněji užívaných druhů chudoby, a to chudoby objektivní a subjektivní a následně diskutovat pozitiva či limity jejich měření. Definování chudoby se měnilo v  průběhu času. Primárně byla chudoba spojována pouze s nedostatkem materiálních zdrojů, což bylo limitující. Od devadesátých let dvacátého století nabývá na významu chudoba jako  multidimenzionální jev. Výchozí teoretický koncept vždy určuje způsob a postup měření chudoby jako sociálního konstruktu. Z běžně užívaných definic chudoby vyplývá primární nutnost stanovení dvou základních prvků – stanovení indikátoru blahobytu a oficiální hranice chudoby. Nejužívanější metodou měření objektivní chudoby je určení procenta mediánu příjmu na spotřební  jednotku. Měření subjektivní chudoby se nejčastěji opírá o položení diskrétní otázky. Stať je založena na argumentech z řady užívaných způsobů měření chudoby ve výzkumech v zahraničí a České  republice.

Continue reading

Číst článek

Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize

7.2.2014

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola

V době ekonomického poklesu postihla ztráta zaměstnání také řadu pracovníků pocházejících ze zemí mimo EU, z nichž se jen část následně rozhodla pro opuštění České republiky. Větší část  reagovala spíše snahou o opětovnou integraci na pracovní trh, přičemž pouze ti, jimž byl v ČR udělen trvalý pobyt, mohli v tomto úsilí využít také veřejných služeb zaměstnanosti. Rozhovory s  cizinci, kteří mají recentní zkušenost s nezaměstnaností, ukazují, že úřady práce selhávají při zprostředkování zaměstnání mj. s ohledem na nízký počet doporučených volných pracovních míst i  jejich charakter a celkově nízkou frekvenci kontaktů mezi uchazeči a zprostředkovateli. Očekávání cizinců vzhledem k úřadu práce jsou spojena především s možností zúčastnit se některého z  programů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména rekvalifikací. Účast v programech je cizincům dostupná, pokud jsou informovaní, motivovaní a úřad práce o ni sami požádají. Absolvování  rekvalifikací však respondentům zpravidla k získání zaměstnání nepomohlo. Účinnost služeb zaměstnanosti ve vztahu k cizincům ovlivňuje mj. nejasný přístup pracovníků úřadu práce k  zahraničnímu původu coby znevýhodňujícímu faktoru na trhu práce, reprodukce stereotypů ve vztahu k cizincům i nedostatečný prostor zprostředkovatelů pro práci s klientem.

Continue reading

Číst článek

Rodovo podmienené násilie ako indikátor Indexu rodovej rovnosti – výzva pre členské štáty EÚ?

7.2.2014

Veronika Valkovičová

Každý, kto mal niekedy možnosť prísť do kontaktu s najnovšou Správou o rodovom indexe1 v členských krajinách EÚ, bol zároveň konfrontovaný s dvoma zaujímavými faktami. Prvým je  prehlásenie, ktoré nie je možné už v úvode prehliadnuť a v slovenskom preklade znie približne nasledovne: „Rovnosť medzi mužmi a ženami je fundamentálnou hodnotou Európskej únie, ktorá je  zahrnutá v zmluvách, akou je aj Charta základných práv Európskej únie. Inštitúcie Únie si už v prvých dňoch svojej existencie vytvárali schopnosť meniť rodové vzťahy v členských štátoch“ (EIGE,
2013c, s. 6). Druhým faktom, s ktorým sú čitatelia a čitateľky bezprecedentne konfrontovaní, sú výsledky Správy, konkrétne v samostatnej kategórii „násilie“. Každý členský štát má totiž v  príslušnej sekcii jednoduchú informáciu: No comparable data available (Komparatívne dáta nie sú prístupné). Ke že Správa o rodovom indexe vyšla v tomto roku a hodnotila mapované údaje  programového obdobia stratégie rovnosti do roku 2010, sú výsledky indexu nielen hodnotením súčasného stavu, ale zároveň i akousi predpove ou toho, akým spôsobom sa bude európska verejná  politika v tejto oblasti alej uberať smerom k stratégii Europe 2020.

Continue reading

Číst článek

Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci

7.2.2014

Lenka Holá, Lenka Westphalová

Mediace se ve světě etablovala v oblasti rodinných konfliktů, jejichž podstatou jsou blízké osobní vztahy. V nich se nejspíš nemůžeme domáhat hledání práva, pravdy a spravedlnosti, ale usilujeme  o řešení, která přinesou možnost komunikace, spokojenosti a urovnaných dlouhodobých vztahů. Současně se ukazuje, že řešení rodinných konfliktů se bez vstupu práva a psychosociálních věd (v  různém poměru podle povahy a intenzity konfliktu) neobejde. Článek je teoretickou přehledovou studií o aspektech rodinné mediace v kontextu sociální práce ve specifických podmínkách České  republiky. S využitím induktivní metody budeme směřovat k závěru, zda a za jakých, zejména legislativních podmínek, je možné uplatnit rodinnou mediaci v sociální práci. Tím dáváme tématu  nejen teoretickou, ale také aplikační dimenzi. Úvod článku pojímáme jako krátký historický exkurs vzniku a vývoje rodinné mediace ve světě a v Evropě. To nám vytvoří rámec pro charakteristiku  rodinné mediace jako nástroje řešení rodinných konfliktů se zaměřením na možnosti jejího využití dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o sociálních službách.

Continue reading

Číst článek

OKNA po deseti letech

7.2.2014

Antonín Janýška

Tento příspěvek si nedělá ambice na to, aby byl hodnocen jako odborný. Je spíše pokusem o popis vzniku kvalitní, odborné a hluboce lidské sociální služby. Na začátku nebyly odborné teorie, ale  emoce a touhy konkrétních lidí, konkrétních rodin. To, co u těchto rodin asi „chybělo“, byla sebelítost. To, co u těchto rodin zřejmě rozhodovalo, byla jistota, že když si nepomůžou samy, musí se  smířit i s tím, co se jim nelíbí. Dnes jsou OKNA občanským sdružením, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života,  napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

Continue reading

Číst článek

Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením

7.2.2014

Jana Skalová

V současné době, pod vlivem vlny změn v přístupu k poskytování pobytových sociálních služeb, dochází konečně ke změně k lepšímu i pro osoby s mentálním postižením. Je kladen větší důraz na  respektování a dodržování práv těchto lidí, vznikají organizace a projekty, jež se daným tématem zabývají a celý proces podporují. Transformace pobytových sociálních služeb představuje posun k  lepšímu životu pro ty, jež dosud žili v režimovém zařízení pobytových sociálních služeb.

Continue reading

Číst článek

Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistic

7.2.2014

Lucie Vidovićová

Dne 27. 11. 2013 se v Ženevě uskutečnilo první pracovní jednání skupiny pro statistiku vázanou na problematiku stárnutí (dále jen Pracovní skupina). Pracovní skupina byla ustavena UNECE  konferencí Evropských statistiků (United Nations Economic Commission For Europe; Conference of European Statisticians) s cílem vypracovat doporučení pro metodologii a rozsah sledování  indikátorů pro měření vývoje v oblastech nejvýznamněji ovlivněných stárnutím populace UNECE regionu zahrnujícího celkem padesát šest států.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.