Rodovo podmienené násilie ako indikátor Indexu rodovej rovnosti – výzva pre členské štáty EÚ?

Veronika Valkovičová

Každý, kto mal niekedy možnosť prísť do kontaktu s najnovšou Správou o rodovom indexe1 v členských krajinách EÚ, bol zároveň konfrontovaný s dvoma zaujímavými faktami. Prvým je  prehlásenie, ktoré nie je možné už v úvode prehliadnuť a v slovenskom preklade znie približne nasledovne: „Rovnosť medzi mužmi a ženami je fundamentálnou hodnotou Európskej únie, ktorá je  zahrnutá v zmluvách, akou je aj Charta základných práv Európskej únie. Inštitúcie Únie si už v prvých dňoch svojej existencie vytvárali schopnosť meniť rodové vzťahy v členských štátoch“ (EIGE,
2013c, s. 6). Druhým faktom, s ktorým sú čitatelia a čitateľky bezprecedentne konfrontovaní, sú výsledky Správy, konkrétne v samostatnej kategórii „násilie“. Každý členský štát má totiž v  príslušnej sekcii jednoduchú informáciu: No comparable data available (Komparatívne dáta nie sú prístupné). Ke že Správa o rodovom indexe vyšla v tomto roku a hodnotila mapované údaje  programového obdobia stratégie rovnosti do roku 2010, sú výsledky indexu nielen hodnotením súčasného stavu, ale zároveň i akousi predpove ou toho, akým spôsobom sa bude európska verejná  politika v tejto oblasti alej uberať smerom k stratégii Europe 2020.

Valkovičová, Veronika, Rodovo podmienené násilie ako indikátor Indexu rodovej rovnosti - výzva pre členské štáty EÚ FSP,_č. 1, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .