Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce

Jiří Strádal

Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména pak má napomoci sladit schopnosti uchazečů o zaměstnání s  tím, co vyžadují jejich potenciální zaměstnavatelé. V rámci Národní soustavy kvalifikací se zaměstnavatelé prostřednictvím svých zástupců v sektorových radách podílejí na definování a průběžné  úpravě požadavků na jednotlivé profesní kvalifikace. Díky nim mohou vzdělávací instituce poskytovat na míru šité vzdělávací a rekvalifikační kursy, díky těmto kvalifikacím mohou probíhat  profesní zkoušky, u nichž lidé získávají hodnověrné, celostátně platné osvědčení, jehož relevanci si mohou zaměstnavatelé snadno a průkazně ověřit.

Strádal, Jiří, Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. FSP,_č. 2, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .