FÓRUM sociální politiky – 6/2014

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2014

Vážení čtenáři,

tímto číslem se uzavírá již osmý ročník vydávání našeho časopisu, což je mj. podnětem k zamyšlení na tím, do jaké míry se jeho vydavateli a redakci daří naplňovat představy a cíle, jež vedly k jeho zrodu. Během těchto let došlo k řadě drobných formálních i obsahových změn, základní zaměření, charakter  a směřování si však časopis i s přispěním redakční rady zachoval. Abychom kromě již v praxi dlouhodobě uplatňovaných pravidel i po formální stránce respektovali aktuální požadavky na odborné recenzované časopisy, začali jsme v průběhu letošního roku uvádět v anglickém jazyce i obsah a resumé všech (na rozdíl od pouze recenzovaných) článků a přijali jsme a na webových stránkách zveřejnili etické principy vydávání časopisu.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR

10.12.2014

Soňa Veverková

Text se zabývá reprezentací zaměstnaneckých zájmů na pracovišti. Pojednává o dvou základních formách reprezentace zaměstnaneckých zájmů – odborech a volených radách zaměstnanců. Obě tyto formy v různé míře koexistují ve všech členských zemích Evropské unie. Stať popisuje  současný stav a porovnává postavení odborů a rad zaměstnanců na pracovišti v jednotlivých členských zemích EU. V poslední části se věnuje České republice, kde je rada zaměstnanců stále ještě relativně neobvyklou institucí.

Continue reading

Číst článek

Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice

10.12.2014

Miriam Kotrusová, Klára Výborná

Fungování veřejných služeb zaměstnanosti a naplňování jejich základních funkcí získává v současné době, typické nestabilními trhy práce a relativně vysokou mírou nezaměstnanosti, mimořádnou důležitost. Veřejné služby zaměstnanosti se ve světě v poslední době výrazně proměňují,  snaží se být efektivní (ve smyslu poskytování účinné pomoci nezaměstnaným osobám při návratu na trh práce), úspornější a více zaměřené na individuální potřeby těžko zaměstnatelných klientů. Článek se zabývá hodnocením realizované institucionální reformy veřejných služeb  zaměstnanosti v České republice po roce 2011, a to z několika hledisek. Za prvé z hlediska přípravy, procesu projednávání a přijímání nové legislativy. Za druhé, z hlediska formulovaných cílů reformy a jejich naplnění, a za třetí, z hlediska dopadů realizovaných změn na fungování služeb zaměstnanosti. Hodnocení reformy v ČR se opírá zejména o dostupné odborné analýzy fungování služeb zaměstnanosti do roku 2011 a expertní šetření realizované v průběhu roku 2014. Reformu veřejných služeb zaměstnanosti v ČR je možné na základě analyzovaných hledisek hodnotit  velmi ambivalentně. Některé formulované cíle vzbuzují pochybnosti (úspora finančních prostředků jako hlavní cíl), některé jsou velmi důležité (zlepšit řízení služeb zaměstnanosti). Celkově však můžeme konstatovat, že realizovaná reforma prohloubila stav zaostávání veřejných služeb  zaměstnanosti za moderním vývojem a nevyřešila největší stesky odborníků, že úřady práce v ČR se stávají pouhým místem výplaty sociálních dávek.

Continue reading

Číst článek

Vzdělávání osob s postižením

10.12.2014

Lukáš Stárek

Vzdělávání osob s postižením a jejich uplatnění na trhu práce je ovlivňováno řadou subjektivních a objektivních faktorů. K subjektivním patří např. charakter a míra postižení či rodinná konstelace, k objektivním pak školský systém a jeho připravenost na vzdělávání žáků a studentů s  postižením, postoje společnosti k osobám s postižením, dopravní obslužnost v místě bydliště, předsudky ovlivňující postoje zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání, opatření na podporu těchto osob na trhu práce a mnohé další. Článek navazuje na rozsáhlejší analýzy postavení osob se  zdravotním postižením na trhu práce v ČR a SR uveřejněné v předchozím čísle časopisu a seznamuje s projektem zaměřeným na podporu vzdělávání zaměstnanců s postižením s cílem posílit jejich znalosti, sebevědomí a schopnost uplatnit se v konkrétním zaměstnání i obecně na trhu  práce.

Continue reading

Číst článek

Spolu do zaměstnání. Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy

10.12.2014

Andrea Blahovcová, Barbora Petránková

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají. Jednotlivé projekty kopírují postup dětí přes  ústavní výchovu (Kousek domova – sociálně terapeutické pobyty), přípravu na odchod (Spolu o krok dále – tréninkový byt a doprovázení) až k jejich stavění na vlastní nohy mimo ústav (Spolu do zaměstnání). V další fázi nabízí podporu rodinám v tíživé sociální situaci, které jsou  například odebráním dítěte do ústavní péče ohroženy (Spolu v rodině). Podporu nabízí také rodinám pěstounským. V následujícím textu bychom rádi přiblížily především projekt Spolu do zaměstnání, určený pro mladé lidi se zkušeností ústavní výchovy ve věku od 18 do 26 let, kteří  hledají zaměstnání na území hl. m. Prahy. Na příkladu několika kazuistik pak přiblížíme potřeby a situaci mladých dospělých, kteří z ústavní výchovy odcházejí.

Continue reading

Číst článek

Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období 2013−2017

10.12.2014

Jana Horynová

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 byl schválen usnesením vlády České republiky. Nedílnou součástí akčního plánu je podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a  trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury1. Nový strategický dokument Národní akční plán navazuje na Národní program přípravy na stárnutí a jedná se o meziresortní dokument, obsahující priority a opatření, které se týkají oblastí významných z hlediska kvality  života seniorů a stárnutí populace. Pro definování priorit a hlavních úkolů byl využit komunitní přístup a spolupráce s důležitými relevantními aktéry, především s ministerstvy, místní a krajskou samosprávou, nestátními organizacemi, akademickou sférou i se seniory samotnými.

Continue reading

Číst článek

Nekalé obchodní praktiky a senioři

10.12.2014

Lucie Vidovićová, Jiří Vyhlídal

Seniorská populace je považována za populaci hodnou zvláštního ohledu, co se týče zajištění práv a svobod a zajištění ochrany před specifickými riziky. Jednou z významných oblastí je ochrana seniora – spotřebitele. Původním zdrojem tohoto, v současnosti zvýšeného a v zásadě  neutuchajícího, zájmu je fenomén nekalých obchodních praktik spojovaných především s prodejními výlety a agresivními postupy prodejců, masověji popularizovaný dokumentárním filmem Sylvie Dymákové „Šmejdi“ z roku 2013. Historie zájmu o ochranu seniorských spotřebitelů je  ovšem dlouhodobější, vyvěrá z řady zdrojů, včetně zájmu UNECE1 a Evropské komise2, a zahrnuje také podstatně širší okruh spotřebního chování, jako jsou např. čerpání zdravotních služeb, prostorová mobilita (např. přístupnost dopravních prostředků) apod.

Continue reading

Číst článek

ILO k ekonomické a sociální situaci ve světě

10.12.2014

ILO se při příležitosti každoročního podzimního setkání představitelů skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu vyjádřila k ekonomické a sociální situaci ve světě. Podle jejího názoru zpomalování ekonomického růstu v roce 2014 oslabuje možnost vytvářet nová pracovní  místa a snižovat chudobu a hrozí riziko pasti nízkého růstu. Tento obavy vzbuzující výhled je dán slabým růstem zaměstnanosti, stagnací mezd a nárůstem nerovností, které v mnoha zemích vedou k pomalejšímu odstraňování chudoby, snižování spotřeby a odkládání investic. V důsledku  toho stále narůstá počet chybějících pracovních míst, který v roce 2013 dosáhl 62 milionů a vzhledem k vývoji v roce 2014 bude dále narůstat.

Continue reading

Číst článek

Aktivita jako projekt

10.12.2014

Romana Trusinová

Jaroslava Hasmanová Marhánková: Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek
Praha, Sociologické nakladatelství, 2013. 170 s. ISBN: 978-80-7419-152-7

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.