Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie

Rastislav Bednárik

Autor sa zameriava na popis zrodu, vývoja a perspektívy penzijného systému na Slovensku. Podrobnejšie potom analyzuje nastavenie a zmeny parametrov priebežného piliera a kapitalizačného  piliera v období po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Práve od začiatku toho roka vstúpil do platnosti zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, plne postavený na poistnom  princípe, s definovanými poistnými sadzbami a na ne nadväzujúcimi dávkami. Od následného roku časť občanov získala zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení možnosť účasti v kapitalizačnom systéme sporenia do staroby. Povinné platby poistného (rozdelené u časti občanov – t.č. 1,5 mil. osôb – do priebežného a do kapitalizačného piliera) sa po získaní nároku na  penzijnú dávku premietajú do starobného dôchodku. Účastníci v kapitalizačnom pilieri majú úmerne svojím zníženým platbám poistného do priebežného systému z neho aj nižšie dávky. V prípade  dobrej investičnej politiky súkromných správcovských spoločností suma zloženej penzie môže byť aj vyššia, než keby penzia pochádzala len z priebežného piliera. Za posledných desať  rokov pri dolaďovaní systému registrujeme veľa čiastkových i zásadnejších zmien. Najvýznamnejšie – definovanie mechanizmu rastu veku odchodu do dôchodku a zníženie významu kapitalizačného piliera – boli uskutočnené v roku 2012.

Bednárik, Rastislav, Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie. FSP,_č. 2, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .