„Kritická sociální práce“ jako cesta ke změně sociálních politik

Radka Janebová

Vztah sociální politiky a sociální práce bývá někdy zjednodušeně vymezován tak, že sociální práce je jedním z nástrojů sociální politiky, ale spíše zřídka je tento vztah vymezován z perspektivy  sociální práce – tedy ve vztahu k otázce, čím je sociální politika pro sociální práci. Z této perspektivy lze vnímat sociální politiku jako nástroj ke změně v nepříznivých situacích klientů nebo jako cíl  intervencí sociální práce. Tato perspektiva je zcela primární u tzv. „kritické sociální práce“, jejímuž potenciálu ve změně sociálních politik bude věnován tento text. Cílem textu, který je pojat jako  teoretická úvaha, je reflektovat možnosti „kritické sociální práce“ ve vztahu ke změně sociálních politik. Nejprve vymezím vztah sociální politiky a sociální práce, jak je preferován v následujícím  textu, poté vymezím „kritickou sociální práci“ a následně se pokusím představit čtyři vybrané proudy „kritické sociální práce“ a jejich potenciál při ovlivňování sociálních politik. Teoretické zázemí  čerpám především z anglosaské literatury, ale příklady působení aktérů „kritické sociální práce“ na sociální politiky budou hledány i v českém kontextu.

Janebová, Radka, „Kritická sociální práce“ jako cesta ke změně sociálních politik. FSP,_č. 3, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .