FÓRUM sociální politiky – 5/2015

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

5/2015

Vážení čtenáři,

současná hospodářská situace je příznivá, nezaměstnanost v ČR je jednou z nejnižších v EU, nadále stoupá počet volných pracovních míst a statistické údaje dokládají pozitivní růst ekonomiky. Odbory proto  požadují pro příští rok zvyšování mezd odpovídající vývoji ekonomiky, rovněž zaměstnanci státu mají přislíben nárůst mezd. Pozitivní očekávání ovlivňuje výdaje obyvatelstva, domácí spotřeba roste, lidé jsou  znovu ochotni se zadlužovat a uzavírat hypotéky, zejména na pořízení vlastního bydlení, i když ceny nemovitostí začaly opět růst. Nízká inflace však ovlivňuje i zákonem stanovenou míru zvýšení důchodů v  příštím roce. Vláda proto uvažuje o jednorázové výplatě pevně stanovené částky, kterou chce toto malé zákonem stanovené zvýšení důchodů částečně zmírnit.

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu pobírání důchodu po dobu čtvrtiny života a modelové výpočty jeho hodnot

9.10.2015

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová

Jedním z nejčastěji diskutovaných důsledků stárnutí populace je otázka finanční udržitelnosti důchodových systémů. V důsledku stárnutí dochází ve většině populací evropských zemí ke zvyšování podílu seniorů. Doba pobírání starobních důchodů se prodlužuje. Jednou z možných  reakcí na tuto skutečnost je zvyšování důchodového věku, a to i nad dosud obvyklou hranici 65 let. I v České republice se již řadu let diskutuje problematika důchodové reformy. Jedním z reformních kroků, který je svým způsobem unikátní, bylo uzákonění postupného trvalého zvyšování  důchodového věku bez jakékoli horní hranice. Tato skutečnost byla často kritizována zástupci některých politických stran i odborníky. Jedním z klíčových úkolů Odborné komise pro důchodovou reformu, která vznikla v roce 2014, bylo proto navrhnout mechanismus, jak současné  nastavení důchodového věku hodnotit a eventuálně v budoucnu korigovat. V tomto příspěvku se proto podrobněji věnujeme návrhu komise, který vychází z myšlenky zvolit takovou hranici důchodového věku, aby průměrná doba pobírání důchodu činila čtvrtinu života. Cílem příspěvku  není ani tak podrobný popis mechanismu výpočtu modelových hodnot takto definovaného důchodového věku, ale spíše snaha ukázat, jak by se za takovéhoto předpokladu podle aktuálních prognóz budoucího vývoje úmrtnosti měl v budoucnu měnit věk odchodu do důchodu v České  republice.

Continue reading

Číst článek

Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze

9.10.2015

Michaela Hiekischová

Práce nahlíží na změny v sociální práci v oblasti hmotné nouze v kontextu celé reformy, která započala v roce 2011 změnou organizačního uspořádání úřadů práce a pokračovala přechodem agendy nepojistných sociálních dávek pod tuto instituci. Výkon sociální práce pod Úřadem práce  ČR se na počátku roku 2012 zúžil na administraci a vyplácení sociálních dávek, postupně se rozšiřoval o sociální šetření, jejichž nejvyšší nárůst proběhl v září 2014. V práci je ukázáno, že všechny zavedené přístupy nebyly zvoleny jednoznačně chybně, ale rychlý, nepřipravený a  nedostatečně komunikovaný způsob zavádění změn způsobil rozsáhlé problémy, které jsou stále znatelné i v současné době. Také záměry v souvislosti se zajištěním kontroly a zvýšením účelnosti a adresnosti sociálních dávek nebyly naplněny. Naopak docházelo k vyplácení vyšších částek  a ke zvyšování počtu schválených dávek pomoci v hmotné nouzi. Práce je založena na analýze veřejně-politických dokumentů, statistických ukazatelích o realizaci sociálních šetření a výdajích na dávky pomoci v hmotné nouzi a je doplněna hloubkovými polostrukturovanými rozhovory.

Continue reading

Číst článek

Transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona

9.10.2015

Eva Liberdová

Po vstupu České republiky do Evropské unie při pátém rozšíření 1. května 2004 přijala Česká republika nejen členství, ale také závazek převzít normy evropského práva. Povinností se stalo uvést český právní řád do souladu s evropským právem, což se týkalo i směrnice Rady  2000/78/ES, v níž se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Postup, způsob a výsledek transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona je předmětem následující analýzy.

Continue reading

Číst článek

Slaďování rodinného a pracovního života dle ÚMG AV ČR, v. v. i.

9.10.2015

Jolana Jakoubková

Slaďování soukromého a pracovního života je nový fenomén, který se pomalu zabydluje i v českém prostředí. Zaměstnavatel, který myslí na své zaměstnané i z pohledu firemních benefitů, flexibilních forem práce, slaďování rodinného a pracovního života, je žádaným a dá mu přednost  většina uchazečů o zaměstnání, především pak z nově nastupující Generace Y. Příkladem může být Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který již čtvrtým rokem nabízí svým zaměstnancům firemní mateřskou školu a v roce 2014 na ni získal už v pořadí druhou dotaci z Operačního  programu Praha – Adaptabilita na rozvoj prorodinných opatření.

Continue reading

Číst článek

Příspěvek na péči

9.10.2015

Antonín Janýška

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných právních předpisů, upravuje v příslušných ustanoveních vše, co se týká příspěvku na péči, např.: podmínky nároku na příspěvek na péči, výši příspěvku, výplatu příspěvku, kontrolu využívání příspěvku atd. Obecně lze  tvrdit, že příspěvek na péči je určen k nákupu takových sociálních služeb, které umožní uživateli sociálních služeb žít normálním životem v běžné společnosti. Mnozí registrovaní poskytovatelé pobytových služeb často evidují žadatele o službu s čekací dobou v řádu měsíců až let. Některé  fyzické či právnické osoby hledají, jak prázdné místo na pomyslném trhu sociálních služeb vyplnit za využití živnostenského zákona, proto se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. související s kvalitou služby, a poskytují „pseudoslužbu“. Protože kvalitních služeb je  nedostatek, „pseudoslužba“ si najde své uživatele. Cena „ubytování“ je však stanovena tak, že na její úhradu spotřebuje „ubytovaný senior“ svůj starobní důchod i příspěvek na péči.

Continue reading

Číst článek

Časová preference bezdomovců

9.10.2015

Cyril Klepek

Tato v České republice pilotní práce se zabývá rozdíly v časových preferencích mezi bezdomovci a kontrolním vzorkem obyvatel ČR. Na základě dat pocházejících z hloubkového dotazníku (bezdomovci N = 15, kontrolní vzorek N = 20) a následného Mann-Whitneova testu byla ověřena  hypotéza o vysoké časové preferenci bezdomovců. Závěry testu signifikantně prokázaly vyšší časovou preferenci u lidí žijících trvale na ulici oproti běžnému vzorku obyvatel tvořenému cestujícími na Hlavním nádraží v Praze. Práce dále aplikuje koncept časové preference a zjištění vysoké  diskontní míry na možné příčiny bezdomovectví. Z teorie tak vyplývá, že vysoká časová preference je jednou z významných příčin bezdomovectví. Vzhledem k malému vzorku byl příspěvek zařazen do této rubriky.

Continue reading

Číst článek

Anketa k pěstounské péči

9.10.2015

Jana Barvíková

V čísle 1/2015 našeho časopisu jsme se věnovali změnám v oblasti právní úpravy pěstounské péče, k nimž v České republice došlo v průběhu posledních tří let1. K tématu pěstounské péče se nyní opět vracíme anketou, kterou jsme oslovili vybrané odborníky z oblasti náhradní rodinné  péče – zástupce neziskových organizací a úřadů. Jejich odpovědi nereprezentují stanoviska organizací nebo institucí, v nichž pracují, představují jejich osobní názory, které vycházejí z vlastních zkušeností z každodenní praxe.

Continue reading

Číst článek

Index aktivního stárnutí a jeho potenciál

9.10.2015

Lucie Vidovićová

Oxfordský Institut pro stárnutí, Evropská komise a Ekonomická komise OSN pro Evropu ve dnech 16. a 17. dubna hostily mezinárodní seminář věnovaný Indexu aktivního stárnutí. Active Ageing Index (AAI) je analytický nástroj k měření potenciálu stárnoucích společností a ke  zhodnocení pozice seniorů v těchto společnostech. Konstrukce tohoto nástroje byla iniciována již v rámci vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY2012). Ten poskytl rámec pro zvýšení citlivosti vůči probíhajícím demografickým změnám  poukázáním na pozitivní aspekty řešení souvisejících sociálních, ekonomických a politických výzev. Zároveň se EY2012 stal platformou pro řadu nových iniciativ na evropské, národní i regionální úrovni včetně definice nových politik. Bylo tedy nutné vytvořit nástroj, který by umožňoval  dlouhodobě sledovat výsledky takových akcí a opatření. AAI se má stát tímto nástrojem.

Continue reading

Číst článek

Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace

9.10.2015

Olga Nešporová

Na sklonku prázdnin (25.−28. srpna 2015) hostila Praha téměř tři a půl tisíce sociologů z Evropy, ale i dalších koutů světa. Konala se zde v pořadí již dvanáctá bianuální konference pořádaná Evropskou sociologickou asociací (ESA). Hlavní témata konference „Rozdíly, nerovnosti a  sociologická imaginace“ vybízela účastníky ke sledování společensky významných a aktuálních témat. Jednalo se o vůbec největší setkání sociologů a socioložek v evropské historii, Praha přilákala rekordní počet účastníků. Organizaci konference zajišťoval Sociologický ústav Akademie  věd ČR.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.