FÓRUM sociální politiky – 6/2015

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2015

Vážení čtenáři,

odhady růstu HDP našich i mezinárodních institucí i statistické údaje dokládají, že ekonomická situace v naší zemi se zlepšuje, ubývá nezaměstnaných, jejichž počet klesl pod předkrizovou úroveň, roste počet  volných pracovních míst a zaměstnavatelé v některých oborech se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Růst domácí spotřeby indikuje zlepšenou příjmovou situaci obyvatelstva.

Tímto číslem se uzavírá již devátý ročník vydávání našeho časopisu, což je obvykle podnětem k zamyšlení na tím, jak se podařilo naplňovat představy a cíle, jež vedly k jeho zrodu. Během tohoto období se měnily  vnější podmínky, přibyla řada zejména internetových časopisů a internet a specializované webové stránky jako zdroje aktuálních informací přispěly ke korekci některých původních představ jeho tvůrců. Přesto  věříme, že obsahová náplň jednotlivých rubrik odráží dění v oboru a přináší svým čtenářům zajímavé a inspirativní informace, vycházející z analýz, praktických poznatků a profesní odbornosti autorů.

Další změnou, k níž dochází, je změna na pozici šéfredaktorky. Od počátku roku 2016 ji bude zastávat Mgr. Hana Roztočilová

[...]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí

10.12.2015

Dana Hamplová, Petra Šalamounová

Text se zabývá preferovanou délkou mateřské a rodičovské dovolené a tím, kdo by na rodičovskou dovolenou měl nastupovat. Vychází přitom z dat za 7 evropských zemí získaných v rámci  mezinárodního výzkumného šetření ISSP 2012. Ukazuje, že Češi a Slováci jsou ve srovnání s obyvateli dalších evropských zemí výjimeční vysokou podporou dlouhé rodičovské dovolené. Podpora  rodičovské dovolené kratší než 2 roky je v českém prostředí mizivá ve všech vzdělanostních skupinách, vysokoškolačky však vyjadřují o něco nižší podporu tří- a víceletých rodičovských  dovolených.

Continue reading

Číst článek

Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací

10.12.2015

Olga Nešporová

Článek sleduje dva základní oddělené a přitom úzce související nástroje české rodinné politiky – rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou. Zaměřuje se na sledování proměn těchto institutů  mezi lety 2006 a 2014 a poukazuje na výsledky reformy v čerpání rodičovského příspěvku započaté v roce 2008. Autorka využívá mixed method approach za účelem širšího postihnutí zkoumané  problematiky. Ústředním tématem přitom je slaďování rodičovských a profesních povinností. Text prezentuje nejnovější kvantitativní data z databáze MPSV o čerpání rodičovského příspěvku. Pro  hlubší vhled do problematiky byla využita česká data ze dvou vln mezinárodního longitudinálního kvalitativního výzkumu TransPARENT, realizovaného v letech 2011 až 2014. Tento výzkum  byl  založen na rozhovorech s 16 rodičovskými páry očekávajícími narození prvního dítěte a dále v době, kdy byl dítěti rok a půl. Prezentován je pohled rodičů a jejich reálné zkušenosti se slaďováním rodičovských rolí s placenou prací. Výsledná zjištění naznačují, že zavedení flexibilního režimu bylo pozitivním krokem české sociální politiky, který rozšířil možnosti volby pro rodiče  malých dětí a usnadnil jim situaci při kombinování jejich rodinných a pracovních povinností. Možnost zkrátit období pobírání rodičovského příspěvku při současném zachování celkového objemu získaných peněz motivuje ženy k rychlejším návratům na trh práce. V rovině představ pak bylo zjištěno, že péče o nejmenší děti není rodiči vnímána jako překážka k současné práci žen. Limity jsou spíš na straně možností, jak zajistit péči o děti v době, kdy žena pracuje.

Continue reading

Číst článek

Přístupnost veřejné správy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace

10.12.2015

Eva Liberdová

Veřejná správa má vytvářet podmínky, které umožní spotřebu veřejnosprávních činností a služeb i občanům s omezenou schopností pohybu, orientace či jiným handicapem. Bezbariérové užívání  je veřejným zájmem. Existují technické požadavky pro bezbariérové užívání. Ty se však nedodržují důsledně nebo jsou bezbariérové úpravy udělány nevhodným způsobem. Článek se zabývá bariérami při přístupu do budov a při samotném pohybu v budovách veřejné správy. Řeší požadavky na pohyb a orientaci.

Continue reading

Číst článek

Anketa „Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení“

10.12.2015

Jana Barvíková

Statistiky soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a policie i vyjádření některých relevantních aktérů shodně naznačují, že případů násilí na dětech v ČR přibývá, přičemž dostupná  data představují jen špičku ledovce tohoto problému. Vyjádření odborníků zároveň poukazují na obtížnost identifikace případů násilí na dětech ze strany laické i odborné veřejnosti (pedagogů  mateřských a základních škol, lékařů, pracovníků pomáhajících profesí atd.), i následného rozhodování o tom, zda je patřičné případ nebo jen své podezření nahlásit, a jaký postup k tomu zvolit s  ohledem na zájmy všech zúčastněných, zejména dítěte, a případné nežádoucí důsledky, které poté mohou nastat, a to jak pro dítě, pro jeho blízké okolí, pro osobu, vůči níž směřuje podezření, tak  pro samotného oznamovatele. Situaci významně ovlivňují i množící se sporné mediálně prezentované kauzy. V tomto textu přinášíme stanoviska pěti odbornic různých profesí, které byly osloveny  naší anketou, věnovanou bariérám v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a možnostem jejich řešení.

Continue reading

Číst článek

Zlatým hřebem Týdne sociálních služeb byl VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

10.12.2015

Veronika Hotová

Týden sociálních služeb ČR, jenž pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s MPSV, se letos konal již posedmé, a to ve dnech 5.−11. října. V průběhu této doby se po celé ČR  uskutečnila nejen řada konferencí, veletrhů sociálních služeb, workshopů, výstav, setkání apod., ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. K akci se připojily stovky  zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR.

Continue reading

Číst článek

Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení)

10.12.2015

Jana Vavrečková

Monitoring integračních procesů cizinců z třetích zemí je ve VÚPSV, v. v. i., prováděn dlouhodobě. Projekty s tímto zaměřením vyhlašuje a podporuje Ministerstvo vnitra, do jehož gesce  problematika integrace cizinců spadá. Významnou roli při jejich financování sehrál Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF). První výzva k čerpání finančních prostředků pro vypracování ukazatelů a metodik pro hodnocení průběhu integračních procesů, úpravu politik a opatření byla vyhlášena již v 2008. Rok poté vypracoval VÚPSV metodiku pro soustavné  sledování klíčových integračních ukazatelů. Výsledkem byla „Soustava kvantitativních ukazatelů monitorující integraci cizinců z třetích zemí“ (CTZ), obsahující základní, analytické a srovnávací ukazatele. Tato soustava je v půlročních intervalech aktualizována a podává přehled v časových řadách pěti i více let.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.