FÓRUM sociální politiky – 1/2016

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2016

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych Vás jako nová šéfredaktorka našeho časopisu poprvé pozdravila v roce 2016. Máme sice již druhý měsíc nového roku, přesto si Vám dovolím popřát hodně zdraví a pracovních úspěchů. Úvodem mi dovolte, abych nejprve jménem celé redakční rady i jménem svým poděkovala za obětavost a dokonale odváděnou práci bývalé šéfredaktorce, paní Mgr. Heleně Lisé. Všichni, a věřím, že i vy, milí čtenáři, jí  přejeme mnoho dalších spokojených let zasloužilého odpočinku prožitých ve zdraví. Za sebe bych jí pak ráda poděkovala za cenné rady, které mi dala (a stále dává) při převzetí vedení našeho časopisu.

Tímto číslem otevíráme již desátý ročník. Věřím, že se společně budeme podílet na obsahové náplni jednotlivých rubrik tak, aby náš časopis odrážel nadále dění v oboru a přinášel zajímavé a užitečné informace.

[...]

Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Sociální ekonomika a sociální podnikaní v České Republice

10.2.2016

Marie Dohnalová, Gabriela Korimová

Pojmy sociální podnik a sociální ekonomika se během posledních desetiletí začínají objevovat v různých souvislostech. Schopnost sociální ekonomiky a jejích subjektů – sociálních podniků –  inovativním způsobem reagovat na sociální potřeby vede k tomu, že její význam celosvětově roste. Sociální podniky nabývají ekonomického významu zejména zaměstnáváním osob, které obtížně  hledají práci na otevřeném trhu práce – sociální podniky pro pracovní integraci. V českém prostředí navazujeme na tradice solidarity, sdružování i družstevnictví. Sociální ekonomika i sociální  podniky existují i přesto, že nejsou legislativně ani formálně vymezeny. Pro šíření myšlenek sociální ekonomiky a zahájení výzkumů vycházíme z evropských iniciativ, které zdůrazňují možnosti  podnikání pro každého. V příspěvku seznamujeme s metodikou, kterou používá výzkumný tým katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro  identifikaci českých sociálních podniků.

Continue reading

Číst článek

Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku

10.2.2016

Gabriela Korimová, Marie Dohnalová

Cieľom štúdie je poukázať na rozvoj teoretických a aplikačných názorov na sociálnu ekonómiu, sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie v ponovembrovom vývoji Slovenska. Vedecko-výskumná  a publikačná základňa bola orientovaná na definovanie teoretických základov danej problematiky a špecifiká etablovania nového sektora sociálnej ekonomiky v tranzitívnych ekonomikách. V  praktickej rovine rezonuje otázka úlohy sociálneho podnikania a sociálnych podnikov v politike zamestnanosti pre rôzne marginalizované skupiny trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne  postihnutí, inak vylučovaní občania). Osobitne je dôležitá legislatívna a mediálna podpora nového typu podnikania a nových subjektov podnikania (sociálne podniky, sociálne družstvá, chránené  dielne).

Continue reading

Číst článek

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji

10.2.2016

Pavel Bareš, Ladislav Průša

Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Tyto regiony vznikly v r. 2003 a poskytování  sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Ucelenému srovnání a zhodnocení dostupnosti sociálních služeb v těchto regionech však bylo doposud věnováno málo  pozornosti. V rámci zpracování Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 byla vyhodnocena dostupnost těchto služeb na  území Jihočeského kraje a na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Toto srovnání umožnilo identifikovat příležitosti pro rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na Písecku.

Continue reading

Číst článek

Pohyblivé – flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014

10.2.2016

Aleš Kroupa

Informace o pohyblivých formách odměňování lze zjistit ze dvou nezávislých zdrojů, kde jsou uváděny jednak jako podíl nákladů na sociální požitky a nadstandardní programy sociálního  zabezpečení na celkových nákladech práce, a dále pak jako podíl prémií a odměn na celkové hrubé mzdě. Náklady na sociální požitky a nadstandardní programy sociálního zabezpečení se mění  spolu s počtem zaměstnanců organizace a rovněž se sektorem národního hospodářství. V souvislosti s profesním zařazením zaměstnanců se mění též podíl prémií a odměn na celkové hrubé mzdě.  Rozdíly ve formě a rozsahu těchto forem jsou registrovány rovněž mezi zaměstnanci v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Vedle informací o uvedených formách je možné získat údaje o rozsahu flexibilních forem odměňování a též nasmlouvaných závazků v podnikových a tzv. vyšších kolektivních smlouvách. Tyto informace však překračují rámec tohoto příspěvku.

Continue reading

Číst článek

Možnosti využití otevřených dat ČSSZ

10.2.2016

Dušan Chlapek, Jan Kučera

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila 2. listopadu 2015 na adrese https://data.cssz.cz portál pro publikaci a vizualizaci otevřených dat. Otevřená data jsou strojově čitelná data  publikovaná na Internetu, která mohou jejich uživatelé volně užívat a šířit – viz (Open Knowledge, 2015). Otevřená data představují jeden ze způsobů, kterým se orgány veřejné správy v různých  zemích světa snaží usnadnit využití svých dat (World Wide Web Foundation, 2015). ČSSZ se tak připojila k této mezinárodní iniciativě.

Continue reading

Číst článek

Podpora připravenosti obcí na demografické změny

10.2.2016

Petr Wija, Olga Starostová

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE realizoval v letech 2014−2015 projekt zaměřený na podporu rozvoje komunitních zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na krajské a zejména  obecní samosprávy. Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a jejich blízkým a  zlepšit návaznost zdravotních a sociálních služeb na místní úrovni. Důraz byl kladen na efektivní a udržitelný model poskytování služeb v kontextu demografického vývoje. V rámci projektu se  uskutečnily diskusní regionální kulaté stoly a semináře za účasti zástupců krajských a obecních samospráv, ministerstev, expertů i uživatelů, v rámci kterých byly identifikovány bariéry a potřeby v  této oblasti.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.