Podpora připravenosti obcí na demografické změny

Petr Wija, Olga Starostová

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE realizoval v letech 2014−2015 projekt zaměřený na podporu rozvoje komunitních zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na krajské a zejména  obecní samosprávy. Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a jejich blízkým a  zlepšit návaznost zdravotních a sociálních služeb na místní úrovni. Důraz byl kladen na efektivní a udržitelný model poskytování služeb v kontextu demografického vývoje. V rámci projektu se  uskutečnily diskusní regionální kulaté stoly a semináře za účasti zástupců krajských a obecních samospráv, ministerstev, expertů i uživatelů, v rámci kterých byly identifikovány bariéry a potřeby v  této oblasti.

Wija, Petr, Podpora připravenosti obcí na demografické změny. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .